Нові надходження

Холодильное оборудование предприятий пищевой промышленности

Холодильное оборудование предприятий пищевой промышленности

Титлов А.С. Холодильное оборудование предприятий пищевой промышленности / А.С. Титлов, С.Ф. Горыкин. – Л. : Новий Світ ,2013. -332 с.  Это пособие представило циклы, схемы и конструкции холодильных машин и установок, которые используются при низкотемпературной обработке и хранении пищевых продуктов. Приведены последние достижения в области повышения экологической безопасности Украины в свете Монреальского и Киотского протоколов МИХ и связанная с этим необходимость замены холодильного оборудования.Рассмотрены конструкции и тенденции развития отечественных и зарубежных морозильных аппаратов.
Соціальна валеологія

Соціальна валеологія

Копа В.М. Соціальна валеологія : навч. посіб. / В.М.Копа. – Л.: Новий  Світ-2000, 2014. – 204с. Робота містить гуманітарне дослідження соціальних і валеологічних чинників здоров’я.Сутність життєвого модусу здоров’я подається автором, як процес розгортання природного і соціального , здорового і хворобливого, свідомого і генетично-уродженного, сутнісних сил людини і ціннісних імперативів суспільства. Досліджені різні валеологічні норми модусу здоров’я, механізм реалізації здорового способу життя, його параметри, аксіологічні, соціальні і іманентні характеристики.
Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)

Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)

Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь): підручник / Б.В. Єгоров, А.О.Кочетова, Т.О.Величко та ін.; під заг. ред. Б.В.Єгорова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 446с. У виданні наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбікормових виробництв, характеристика та вимоги до приймання, розміщення, зберігання і контролю сировини та готової прдукції, рецепти комбікормів та методи їх розрахунку, основні принципи організації контролю технологічного процесу та управління якістю, ветеринарно-санітарного контролю, методи боротьби з мікотоксинами.
Холодильное оборудование

Холодильное оборудование

Холодильное оборудование: учеб. пособие / М.Г. Мелкозеров, А.А. Кишкин, А.С. Титлов, С.Ф. Горыкин; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т.-Красноярск, 2012.-232 с. Представлен материал по теории и расчету холодильных машин: парокомпрессионных, газовых, теплоиспользующих, термоэлектрических объёмного и динамического принципов действия.
Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства

Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства

Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства: підруч. / С.В. Іванов, В.А. Домарецький, В.П. Прибильськийтаін.-К.: НУХТ, 2012.-487с.  Наведено узагальнену інформацію про сучасні технології солоду, пива, дріжджів, вина, алкогольних і безалкогольних напоїв. Значну увагу приділено використанню нетрадиційної сировини, зменшення відходів виробництва й очищення стічних вод з отримання біогазу та активного мулу.
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

Захарченко В.І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / В.І. Захарченко, М.М. Меркулов, О.В. Балахонова. – Л. : Магнолія 2006, 2012. – 352 с. У навчальному посібнику узагальнено моделі та методи при аудиті, які вже використані на практиці, а також розглянуті супутні питання організації аудиторської перевірки в частині планування аудиту,роботі при аудиті, проведення аудиту, документування аудиту.
Практикум з менеджменту організацій

Практикум з менеджменту організацій

Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій : навч. посіб. / Ф.І. Хміль. – Л.: Магнолія 2006, 2012. – 333 с. У виданні містяться ситуації, ситуативні вправи, які відображають практику управління господарсько-комерційною діяльністю підприємств в умовах становлення ринкових відносин в економіці України.
Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг

Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг

Іванова Л.О. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг : навч. посіб. / Л.О.Іванова, О.М. Музика. – Л. : Магнолія 2006, 2012. – 226 с. У даному виданні розглядаються сутність, завдання та особливості моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг.
Управління потенціалом підприємства

Управління потенціалом підприємства

Березін О.В. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. / О.В. Березін, С.Т. Дуда, Н.Г. Міценко. – Л. : Магнолія 2006, 2011. – 308 с. Основна мета посібника полягає  у поглибленні теоретичних і практичних знань щодо ефективного управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи. Наводяться теоретичні, методичні та практичні аспекти формування та вдосконалення системи управління потенціалом підприємства, що забезпечує високий рівень ефективності всіх напрямів його діяльності.
Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю

Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю

Топольник В.Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. посіб. /  В.Г.Топольник, М.А.Котляр. – Л. : Магнолія 2006, 2013. – 216 с. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, система сертифікації продукції УкрСепро, порядок проведення робіт з сертифікації продукції, в тому числі іноземного виробництва , атестації виробництва. Проаналізовано розвиток систем управління якістю продукції і діяльності фірм і підприємств в Україні і за кордоном та сучасні тенденції в управлінні якістю.
Загальна хімія : теорія і задачі

Загальна хімія : теорія і задачі

Цвєткова Л.Б. Загальна хімія : теорія і задачі : навч. посіб. / Л.Б.Цвєткова. – Л. : Новий Світ – 2000, 2014. – 398 с. Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг оволодіти основами загальної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, виробити у себе хімічне мислення.
Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації

Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації

Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навч. посіб. / А.Ю. Берко, Є.В.Буров, О.М. Верес та ін. – Л : Новий Світ – 2000. – 282 с. Навчальний посібник призначається для студентів випускного курсу, що навчаються за спеціальностями галузей знань : “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика” та “Системна інженерія“. Зміст посібника охоплює основні питання прведення та оформлення результатів магістерських досліджень і виконання магістерської дисертаційної роботи.
Управління ризиками в логістиці

Управління ризиками в логістиці

Управління ризиками в логістиці : навч. посіб. / В.М. Гончаров, Р.Р. Ларіна,О.В. Балуєва та ін. ; заг. ред. В.М. Гончарова. – Л. ; Луганськ : Магнолія 2006, 2012. – 253 с. У посібнику висвітлено питання управління ризиками при здійсненні логістичної діяльності. Викладено основи оцінки рівня ризику, засоби зниження  ризиків , в тому числі розглянуті питання як зовнішнього, так і внутрішнього страхування від ризиків.
Стратегічний менеджмент

Стратегічний менеджмент

Мізюк Б.М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська, І.В. Артищук. – Л. : Магнолія 2006, 2013. – 376 с. У навчальному посібнику розглядаються концептуальні положення стратегічного менеджменту : поняття, етапи розвитку,класифікація та види стратегій, аналіз та прогнозування середовища, формування стратегії планування, сегментація ринку, оцінка привабливості, реалізація стратегії.
Нормування праці

Нормування праці

Ведерніков М.Д. Нормування праці : навч. посіб. / М.Д. Ведерніков, О.О. Чернушкіна. – Л. : Новий Світ – 2000, 2013 - 372 с. Посібник містить базові положення і методичні основи нормування праціна підприємстві. Матеріали посібника нададуть можливість набути практичних навичок і вмінь вирішувати завдання нормування праці на промисловому підприємстві.
Основи інформаційних технологій

Основи інформаційних технологій

Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій : навч. посіб. / Т.М. Басюк, Н.О. Думанський, О.В. Пасічник. – Л. : Новий Світ - 2000, 2012. – 390 с. В посібнику розглядаються питання побудови та функціонування сучасних апаратних та програмних засобів, які формують інформаційну складову сучасного суспільства.
Організація виробництва

Організація виробництва

Мороз В.С. Організація виробництва : навч. посіб. / В.С. Мороз, А.С. Тельнов. – Л. : Новий Світ – 2000, 2012. – 256 с. Запропонований навчальний посібник з організації промислового виробництва має системний характер і охоплює всі методи і принципи організації виробництва на промисловому підприємстві.Теоретичний матеріал супроводжується графіками, таблицями, короткими висновками.
 

Нові книги з актуальних питань харчової, переробної промисловості та інших наукових напрямків


Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

Захарченко В.І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / В.І. Захарченко, М.М. Меркулов, О.В. Балахонова. – Л. : Магнолія 2006, 2012. – 352 с. У навчальному посібнику узагальнено моделі та методи при аудиті, які вже використані на практиці, а також розглянуті супутні питання організації аудиторської перевірки в частині планування аудиту,роботі при аудиті, проведення аудиту, документування аудиту.
Практикум з менеджменту організацій

Практикум з менеджменту організацій

Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій : навч. посіб. / Ф.І. Хміль. – Л.: Магнолія 2006, 2012. – 333 с. У виданні містяться ситуації, ситуативні вправи, які відображають практику управління господарсько-комерційною діяльністю підприємств в умовах становлення ринкових відносин в економіці України.
Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг

Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг

Іванова Л.О. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг : навч. посіб. / Л.О.Іванова, О.М. Музика. – Л. : Магнолія 2006, 2012. – 226 с. У даному виданні розглядаються сутність, завдання та особливості моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг.
Управління потенціалом підприємства

Управління потенціалом підприємства

Березін О.В. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. / О.В. Березін, С.Т. Дуда, Н.Г. Міценко. – Л. : Магнолія 2006, 2011. – 308 с. Основна мета посібника полягає  у поглибленні теоретичних і практичних знань щодо ефективного управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи. Наводяться теоретичні, методичні та практичні аспекти формування та вдосконалення системи управління потенціалом підприємства, що забезпечує високий рівень ефективності всіх напрямів його діяльності.
Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю

Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю

Топольник В.Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. посіб. /  В.Г.Топольник, М.А.Котляр. – Л. : Магнолія 2006, 2013. – 216 с. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, система сертифікації продукції УкрСепро, порядок проведення робіт з сертифікації продукції, в тому числі іноземного виробництва , атестації виробництва. Проаналізовано розвиток систем управління якістю продукції і діяльності фірм і підприємств в Україні і за кордоном та сучасні тенденції в управлінні якістю.
Сторiнки: [1] | 2) | 3) »»

 

Надходження по дисциплінах


Географія. Історія. Харчова та переробна промисловість Економіка
Загальні питання науки Прикладні науки. Суспільні науки
Комп'ютерні технології Природничі науки. Математика.

Підписні періодичні видання на 2015 рік