Нові надходження

Технология продукции ресторанного хозяйства

Технология продукции ресторанного хозяйства

Салавелис А.Д. Технология продукции ресторанного хозяйства: учеб. пособие / А.Д. Салавелис, Л.Н. Тележенко, С.Л.Колесниченко. -  Одесса: Освита Украины, 2014. –330с.: ил. В учбовому посібнику розглянуто технології виробництва кулінарної продукції та страв зі всіх видів сировини в умовах підприємств ресторанного господарства, наведена характеристика традиційних та інноваційних способів приготування страв.

Добавлено: 2015-06-30 13:29:54
Харчова хімія. Полісахариди

Харчова хімія. Полісахариди

Харчова хімія. Полісахариди: навч. посіб. / Н.К. Черно, Н.О. Денісюк, С.О. Озоліна, О.В. Севастьянова, Л.С. Гураль; рец. Л.М. Тележенко [та ін.].  – Одеса: Освіта України, 2014. – 222 с. У навчальному посібнику розглянуто питання, які стосуються будови, функціонально-технологічних властивостей полісахаридів, найширше застосовуваних у харчовій промисловості.

Добавлено: 2015-10-29 17:17:04
Прикладная механика

Прикладная механика

Аванесьянц А.Г.  Прикладная механика: учеб. пособие / А.Г. Аванесьянц, Р.В. Амбарцумянц, Г.А. Аванесьянц. - Одесса: ВМВ, 2014. – 280с.  В учбовому посібнику викладені базові матеріали з теорії механізмів та машин, теоретичної механики, опору матеріалів, а також деталей машин та підйомнотранспортних машин.

Добавлено: 2015-05-26 12:11:12
Терія ймовірностей та математична  статистика

Терія ймовірностей та математична статистика

Швець В.Т. Терія ймовірностей та математична  статистика / В.Т. Швець. – Одеса: ВМВ, 2014. – 200с.  Навчальний посібник є вступом у теорію ймовірностей  та математичну статистику і в цілому відповідає  програмі відповідної дисципліни для технічних вузів. Від аналогічних підручників для класичних  університетів він відрізняється ширшим охопленням  проблематики теорії ймовірностей та математичної  статистики і меншою строгістю викладання матеріалу.

Добавлено: 2015-05-26 12:17:03
Технології подовження з відходами харчових виробництв

Технології подовження з відходами харчових виробництв

Технології подовження з відходами харчових виробництв: навч. посіб. / Г.В. Крусір, Р.І. Шевченко, Я.П. Русєва, І.П. Кондратенко, І.П. Крайнов. - Одеса: Астропринт, 2014. - 400 с. В навчальному посібнику розглянуто наукові методики визначення кількісних і якісних показників утворення, використання і витрати вторинних сировинних ресурсів на виробництво продукції. Мета посібника - дослідити, узагальнити і довести до широкого кола вчених і практиків проблеми еколого-економічної ефективності переробки вторинних сировинних ресурсів харчової та переробної промисловості, а також проблеми впливу їх на навколишнє природне середовище.

Добавлено: 2015-10-29 17:15:38
Технологія хлібопекарського виробництва.

Технологія хлібопекарського виробництва.

Лебеденко Т.Є. Технологія хлібопекарського виробництва. Практикум: навч. посіб. / Т.Є.Лебеденко, Г.Ф. Пшенішнюк, Н.Ю. Соколова. – Одеса : Освіта України, 2014. – 392с. У навчальному посібнику викладені процеси з визначення якості сировини, напівфабрикатів та готових виробів  хлібопекарського виробництва; з визначення впливу якості основної сировини, технологічних параметрів,  рецептурних компонентів на властивості та якість напівфабрикатів та готових виробів.

Добавлено: 2015-06-26 11:41:55
Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку

Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку

Нікішина, О.В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку / О.В. Нікішина; рец. [О.І. Павлов та ін.]. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – 450 с. – Бібліогр.: с. 362-388 (377 назв.). У монографії висвітлено теоретико-методологічні основи регулювання інтегрованого ринку зерна та продуктів його переробки в Україні. Запропоновано концепцію регулюваннявідтворювальних процесів на засадах збалансування товарно-фінансових потоків між секторами інтегрованих ринків, активізації їх відтворювальної функції, реалізації економічних інтересів держави на даних ринках. Розроблено методологічні та методичні підходи до оцінки ефективності функціонування і регулювання інтегрованого ринку зерна та продуктів його переробки, сконструйовано багаторівневу систему критеріїв для оцінки економічної, соціальної та управлінської ефективності ринків. 

Добавлено: 2015-10-29 16:59:44
Російсько- український словник - довідник наукових і технічних термінів холодильної  техніки ( холодильні машини і теплові помпи)

Російсько- український словник - довідник наукових і технічних термінів холодильної техніки ( холодильні машини і теплові помпи)

Морозюк Л.І. Російсько- український словник- довідник наукових і технічних термінів холодильної  техніки ( холодильні машини і теплові помпи): навч посіб. / Л.І. Морозюк, О.І Южакова. – Херсон:  Грінь Д.С., 2014. – 366с.  Словник-довідник призначений для студентів, які навчаються у вищих технічних закладах  за фахом  “ Холодильні машини та установки “ , а також для  аспірантів та інженерів, що працюють у галузі   низькотемпературної техніки.

Добавлено: 2015-05-26 12:19:51
Курс вищої математики

Курс вищої математики

Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь,  В.Х. Кирилов, Ю.С. Федченко, Н.П. Худенко; за ред. В.М. Кузаконь; рец. [В.Т. Швець та ін.]. – Вид. 2-е, перероб. та  доп. – Одеса: Друк. дім, 2014. – Ч. 2. – 144 с. – Бібліогр.: с. 143-144 (14 назв.).  Посібник містить такі розділи вищої математики: диференціальне числення функції двох змінних, визначений інтеграл, диференціальні рівняння і ряди. У посібнику підібрана достатня кількість прикладів, що розкривають практичне застосування теоретичного матеріалу.

Добавлено: 2015-10-29 17:14:17
Активне вентилювання та сушіння зерна

Активне вентилювання та сушіння зерна

Активне вентилювання та сушіння зерна / О.Г. Гапонюк, М.В. Остапчук, Г.М.Станкевич, О.І. Гапонюк.- О.: ВМВ, 2014. – 326с. У цьому виданні викладено принципи і технологічні схеми зберігання зерна, будова зерносховищ як об’єктів зберігання зерна; сучасних систем активного вентилювання і сушіння  зерна, контролю і керування процесом зберігання; математичний опис процесів тепловологообміну та гідравлічного опору зернового середовища.

Добавлено: 2015-06-30 13:32:50
Вища математика: теорія функцій комплексної змінної

Вища математика: теорія функцій комплексної змінної

Швець В.Т. Вища математика: теорія функцій комплексної змінної: навч. посіб. /  В.Т. Швець. – Одеса: ВМВ, 2014. – 284с. Навчальний посібник надає вступний матеріал до   теорії функцій комплексної змінної і в цілому  відповідає програмі з вищої математики для технічних  вузів.Підбір матеріалу зорієнтований на подальше використання комплексного аналізу при розв’язанні  задач математичної фізики, зокрема теорії інтегральних  перетворень. Тому центральне місце присвяче теорії інтегрування аналітичних функцій.

Добавлено: 2015-05-26 12:16:13
Криогенные технологии извлечения  редких газов

Криогенные технологии извлечения редких газов

Бондаренко В.Л.  Криогенные технологии извлечения  редких газов: монография / В.Л. Бондаренко,  Ю.М. Симоненко. - Одесса: Астропринт, 2013. – 332с. В монографії розглянуто фізичні основи отримання інертних газів із атмосферного повітря. Надані  технологічні схеми основних етапів виробництва  гелію, неону, криптону та ксенону.

Добавлено: 2015-05-28 12:39:18
Процессы переработки кофейного шлама

Процессы переработки кофейного шлама

Процессы переработки кофейного шлама / О.Г. Бурдо, С.Г. Терзиев, Н.В. Ружицкая, Т.Л. Макиевская; рец. [Е.Г. Иоргачева и др.]. – Киев: ЭнтерПринт, 2014. – 228 с.: ил. Книга содержит информацию по вопросам утилизации кофейного шлама. Обоснована коммерческая целесообразность переработки шлама. Анализируются механизмы бародиффузного массопереноса, их эффективность при дополнительном извлечении растворимых веществ, получения разновидностей масел кофе, топливных элементов из шлама при использовании принципов нанотехнологий.

Добавлено: 2015-10-29 17:04:44
Основи холодильних технологій

Основи холодильних технологій

Лозовський А.П. Основи холодильних технологій: навч. посіб. /А.П.Лозовський, О.М. Іванов. – Суми: Унів. кн., 2014. – 149с. У посібнику викладено основи холодильних технологій у переробній промисловості для обробки, переробки та зберігання сировини і продукції  рослинного та тваринного походження. наведено основні способи отримання та використання штучного холоду на різних стадіях технологічного процесу

Добавлено: 2015-05-26 12:20:48
Семантика художніх символів у поетичному просторі Василя Стуса

Семантика художніх символів у поетичному просторі Василя Стуса

Віват, Г.І. Семантика художніх символів у поетичному    просторі Василя Стуса / Г.І. Віват. - Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2014. – 264 с. Досліджено семантику символічних образів у поетичному доробку В. Стуса та джерела їх запозичення: язичницька міфологія, християнські постулати, східні релігійно-філософські вчення, фольклорні образи тощо. Розглянуто символічні мотиви та сюжети в ліриці поета.   Осмислено процес формування релігійно-філософського аспекту світобачення митця. З'ясовано індивідуально-авторські прийоми в поетиці його творів. Обгрунтовано символіку власних назв у ліричному заангажуванні поета. Відзначено високий духовний потенціал, який вміщує розгалужену систему символів у поетичному просторі В. Стуса.

Добавлено: 2015-10-29 16:58:29
Консервирование пищевых продуктов.      Микробиология, энергетика, контроль: монография

Консервирование пищевых продуктов. Микробиология, энергетика, контроль: монография

Пилипенко Л.Н.  Консервирование пищевых продуктов. Микробиология, энергетика, контроль: монография / Л.Н. Пилипенко, Я.Г.Верхивкер, И.В.Пилипенко. – Одесса: ВМВ, 2015. -232 с. У монографії розглядаються основні питання виробництва харчових  консервованих продуктів. Вказана роль та значення мікроорганізмів у консервному  виробництві, висвітлені мікробіологічні основи консервування, наведені мікробіологічні показники  та основні види мікробіологічного псування сировини та готової продукції. 

Добавлено: 2015-05-26 11:39:30
Економіка підприємства (практикум)

Економіка підприємства (практикум)

Кулаковська, Т.А. Економіка підприємства (практикум): навч. посіб. / Т.А. Кулаковська; рец. [В.В. Немченко та ін.]. – О.: Астропринт, 2014. - 361 с.: іл. Навчальний посібник складено з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих навчальних закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання економічних розрахунків. Посібник містить схематично висвітлений теоретичний матеріал з дисципліни «Економіка підприємства», практичні завдання з прикладами їх розв’язання, тестові завдання, комплексні завдання для самостійної роботи студентів, формули для розрахунків, термінологічний словник, списки літератури за темами.

Добавлено: 2015-10-29 17:13:24
Энергоэффективное управление абсорбционными холодильниками

Энергоэффективное управление абсорбционными холодильниками

Хобин В.А. Энергоэффективное управление абсорбционными холодильниками : монография / В.А.Хобин, О.А. Титлова. – Херсон : Гринь Д.С., 2014. – 216с. Монографія присвячена удосконаленню систем автоматичного управління абсорбційних холодильників в напрямі покращення умов зберігання продуктів та підвищення енергетичної ефективності.

Добавлено: 2015-06-30 13:34:51
Курс вищої математики

Курс вищої математики

Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь,  Ю.С. Федченко, В.Х.Кирилов, Н.П.Худенко. – Вид. 2-е перероб., та  допов. – Одеса: Друкарський дім, 2014. – Ч.1. – 161с.  Матеріал навчального посібника містить такі розділи вищої математики : основи лінійної алгебри, основи аналітичної геометрії, вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функції, невизначений  інтеграл.

Добавлено: 2015-06-26 11:43:21
Поиск гармонии в человеческом взаимопонимании

Поиск гармонии в человеческом взаимопонимании

Поиск гармонии в человеческом взаимопонимании : науч.- учеб. пособие / Г.А.Черняк, И.А.Гордиенко, И.Н. Буценко и др.; под общ. ред. Г.В.Ангелова, Г.А.Черняк. – Херсон: Гринь Д.С., 2014. – 688с. У виданні використані класичні підходи із сучасних  досягнень психології та педагогіки з формування та виховання гармонічних стосунків в родині, навчанні, роботі, у відносинах між жінками та чоловіками. 

Добавлено: 2015-05-26 12:04:41
Испарительные охладители в альтернативной  энергетике

Испарительные охладители в альтернативной энергетике

Испарительные охладители в альтернативной  энергетике / А.В. Дорошенко, С.Ю. Васютинский, С.О. Филин, Б. Закшевский. –Щецин: ZAPOL, 2011. - 440с. Монографія присвячена сонячним системам тепло-холодопостачання. Розроблені комбіновані системи теплопостачання на основі суміщення сонячних та традиційних джерел енергії.Представлено нове  покоління сонячних сушильно-випарювальних холодильних систем та систем кондиціонування  повітря з використання  полімерних матеріалів.

Добавлено: 2015-05-26 12:14:03
Технологічне обладнання консервних заводів

Технологічне обладнання консервних заводів

Гладушняк, О.К. Технологічне обладнання консервних заводів: підручник / О.К. Гладушняк. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 348 с. В підручнику наведені конструкції, будова, принцип дії машин, апаратів і ліній консервного виробництва. Розглянуто такі технологічні процеси та обладнання, що забезпечують: миття сировини та споживчої тари; сортування та калібрування сировини; очищення та відокремлення їстівних та неїстівних тканин сировини; подрібнення різних продуктів; пресування для виготовлення рідкої фази та наповнення споживчої тари продуктами, що консервуються. Надано математичні розрахунки технологічних машин та апаратів.

Добавлено: 2015-10-29 17:08:25
Холодильні установки та сфери їх використання

Холодильні установки та сфери їх використання

Хмельнюк М.Г. Холодильні установки та сфери їх використання: підручник / М.Г. Хмельнюк,  О.С. Подмазко, І.О.Подмазко; Під заг. ред. М.Г.Хмельнюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 484с. У підручнику, створеному викладачами Навч.-учбового ін-ту холоду,кріотехнології та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського Одеської нац. акад. харч.   технологій, описані холодильні установки, що використовуються в різних галузях народного  господарства.

Добавлено: 2015-05-26 12:14:57
Идентификация и классификация сельских территорий

Идентификация и классификация сельских территорий

Павлов А.И. Идентификация и классификация сельских территорий : теория, методология, практика: монография / А.И. Павлов. – Одесса : Астропринт, 2015. – 344с. У цьому  виданні надані основи класифікації сільських територій ,тенденції, стратегічні напрями та політика їх інтегрованого розвитку.

Добавлено: 2015-05-26 12:03:11
Деталі машин. Розрахунок та конструювання

Деталі машин. Розрахунок та конструювання

Деталі машин. Розрахунок та конструювання: підруч. для студ. техн. ВНЗ  / Г. В. Архангельський, М. С. Воробйов, В. С. Гапонов [та ін.]. – Київ: Талком, 2014. – 684 с.: іл. Висвітлено загальні питання конструювання і розрахунку деталей і вузлів машин. Розкрито зміст і порядок проектування і конструювання. Висвітлено загальні вимоги до машин, їх вузлів і деталей. Розглянуто основні види з'єднань. Подано класифікацію зварних з'єднань. Подано інформацію про деталі і вузли приводів.

Добавлено: 2015-10-29 17:09:24
Прикладная механика

Прикладная механика

Аванесьянц А.Г.  Прикладная механика:  учеб. пособие / А.Г.Аванесьянц , Р.В. Амбарцумянц, Г.А. Аванесьянц. -  Одесса: ВМВ, 2015.- 272с . У даному підручнику у стислій формі викладені основні інформаційні відомості про загальні методи  структурного, кінематичного та динамічного аналізу   механізмів. Викладено сучасні підходи з розрахунку деталей машин, наведені конструкції  транспортувальних машин, які використовуються в харчовому та зернопереробному виробництвах.

Добавлено: 2015-05-26 12:22:53
Актуальні проблеми управління виноградно-виноробним комплексом

Актуальні проблеми управління виноградно-виноробним комплексом

Актуальні проблеми управління виноградно-виноробним комплексом / [Л.А. Осипова, О.Б. Ткаченко та ін.]; за заг. ред. П.Л. Шияна, Д.І. Басюк; Нац. ун-т харч. технологій; рец. Н.А. Ткаченко [та ін.]. - Кам’янець-Поділ.: Зволейко Д.Г., 2014. – 251 с.: іл. Колективна монографія розрахована на студентів й аспірантів, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, а також фахівців туристичної та виноробної галузі, які прагнуть розвивати виноробне господарство та винний туризм, ознайомитися з особливостями дестинацій винного туризму як інструменту промоції національних вин.

Добавлено: 2015-10-29 16:56:57
Технологія етнічних кухонь світу

Технологія етнічних кухонь світу

Калугіна, І.М. Технологія етнічних кухонь світу: навч. посіб. / І.М. Калугіна, Л.М. Тележенко. – Одеса: Освіта України, 2015. – 296 с. Дається узагальнена характеристика етнічних кухонь ряду країн світу. Розглянуті особливості технології, традиційних і сучасних способів приготування етнічних страв та напоїв. Представлені рекомендації щодо вибору сировини та технологічних режимів приготування національних страв, підбору технологічного обладнання, розробки меню для підприємств ресторанного харчування, які спеціалізуються на етнічній кухні. Приводяться рецептури й технології приготування найбільш характерних страв національних кухонь різних країн. Розкриті особливості організації харчування іноземних туристів у підприємствах готельно-ресторанної галузі.

Добавлено: 2015-10-29 17:11:53
Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов

Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов

Иванова, Л.А.  Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов: учеб. пособие / Л.А. Иванова, О.В. Дышкантюк, С.Е. Полевая. - Херсон: ОЛДИ-ПЛЮС, 2014. – 224 с.: ил. Рассмотрены методологические подходы к выработке дизайнерских решений применительно к интерьеру помещений домов, гостиниц и ресторанов. При этом используется определенный (заданный) стиль, характеризуемый архитектурными особенностями и соответствующим ему предметным наполнением в виде мебели. Изложение проведено на примерах использования наиболее известных исторических и современных стилей от готики до хай-тека.

Добавлено: 2015-10-29 17:10:35
Управління розвитком підприємств (за видами економічної діяльності) в умовах глобалізації

Управління розвитком підприємств (за видами економічної діяльності) в умовах глобалізації

Управління розвитком підприємств (за видами економічної діяльності) в умовах глобалізації / [І.І. Савенко, А.Г. Гончарук, І.М. Агеєва, Н.М. Корсікова, Т.І. Миронюк, І.О. Седікова, І.О. Відоменко, О.О. Голубьонкова, Л.Л. Гордієнко, Є.В. Лазарева, К.Б. Козак, О.Ф. Удовиця, О.О. Євтушевська та ін.]; за ред. І.І. Савенка, І.О. Седікової; рец. О.І. Павлов [та ін.]. – Одеса: Вид. Букаєв В.В., 2014. - 218 c. З'ясовано вплив глобалізаційних процесів на розвиток підприємств перевалювання харчових наливних вантажів в Україні. Досліджено питання управління ефективністю діяльності виноробних підприємств. Наведено механізм підвищення антикризової стійкості підприємств переробної галузі. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу управління в системі зберігання зерна. Розглянуто маркетингову та логістичну діяльність підприємств як фактор підвищення їх конкурентоспроможності. Проаналізовано підвищення інвестиційної привабливості виробництва виноробства. Розроблено організаційно-економічного механізм реалізації інвестиційної стратегії ПАТ "Білгород-Дністровський КХП". Оцінено кадровий потенціал на підприємствах виноробства. Удосконалено систему управління людським капіталом підприємств готельно-ресторанного господарства та виробничої галузі.

Добавлено: 2015-10-29 17:06:31
Расчеты систем кондиционирования и вентиляции

Расчеты систем кондиционирования и вентиляции

Перепека В.И.  Расчеты систем кондиционирования и вентиляции / В.И. Перепека, Н.В. Жихарева. – Одеса:  ТЭС, 2014. – 240с. У даній книзі розглянуті методи розрахунку систем   кондиціонування повітря та вентиляції з метою  зменшення енергоспоживання, наведені методики  розрахунку нестаціонарних теплопритоків до  кондиціонованого приміщення для вибору необхідної продуктивності кондиціонеру.

Добавлено: 2015-05-26 12:17:46
Моделювання нанотехнологічних електронних засобів

Моделювання нанотехнологічних електронних засобів

Кудря В.Г.  Моделювання нанотехнологічних електронних засобів: монографія / В.Г.Кудря; Одеська нац. акад. харч. технологій. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 780с. Розглядаються сучасні методи технології моделювання та виробництва електронних нановиробів. Подання матеріалу виконується в чіткій та логічній послідовності і відповідає сучасному рівню розвитку науки та техніки.

Добавлено: 2015-05-26 12:05:34
Проблеми фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в умовах інтеграції України в світову економіку

Проблеми фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в умовах інтеграції України в світову економіку

Проблеми фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в умовах інтеграції України в світову економіку / В.В. Немченко, О.М. Громова, О.П. Антонюк, П.О. Антонюк, В.Г. Гарбуз, О.О. Голубьонкова, Л.В. Іванченкова, В.С. Іванченков, Н.М. Купріна, І.В. Купріна, О.І. Лайко, Т.Д. Маркова, Г.В. Немченко, О.П. Ощепков, М.О. Слатвинська, Л.Б. Скляр, Т.М. Ступницька, Г.О. Ткачук, О.В. Щукіна; за заг. ред. В.В. Немченко; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса: Фенікс, 2014. - 188 с. Висвітлено питання обліково-аналітичного забезпечення ефективності системи управління фінансово-економічною безпекою підприємств та окремі аспекти функціонування системи фінансово-економічної безпеки, які стосуються реструктуризації, зовнішньої торгівлі, застосування інноваційних підходів та подальшого удосконалення діючих економічних механізмів. 

Добавлено: 2015-10-29 17:03:36
Проектування холодильників для зберігання плодоовочевої продукції

Проектування холодильників для зберігання плодоовочевої продукції

Хмельнюк  М.Г.  Проектування холодильників для зберігання плодоовочевої продукції: підручник / М.Г. Хмельнюк, В.П. Кочетков, А.В. Форостюк;  під заг. ред. М.Г. Хмельнюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 162с. У даному підручнику надана методологія проектування       холодильників плодоовочесховищ на основі використання інформації діючих державних та  міжнародних норм проектування будівельних  конструкційних холодильників-плодоовочесховищ різного призначення (ДБН), та інформації діючих державних та міжнародних стандартів продукції та  технологічного регламенту зберігання.

Добавлено: 2015-05-26 12:21:47
Обладнання для виробництва морозива

Обладнання для виробництва морозива

Обладнання для виробництва морозива: навч. посіб / І.І. Бартковський, О.М. Рибак, Г.Є.Поліщук та ін.- Київ: Поліграфич,  2014.- 316с.: іл. У навчальному посібнику наведено сучасне обладнання для підготовки теплового та механічного оброблення, фрезерування сумішей та формування і загартування морозива.

Добавлено: 2015-05-26 11:41:26
Міжнародна і регіональна стандартизація

Міжнародна і регіональна стандартизація

Гуменюк, Г.Д. Міжнародна і регіональна стандартизація: навч. посіб. / Г.Д. Гуменюк, Н.Б. Сілонова, Ю.В. Слива. - Київ: Кондор-Вид-во, 2015. - 470 с. Викладено основи міжнародної і регіональної системи стандартизації. Приведено інформацію щодо основних принципів діяльності міжнародних і регіональних організацій стандартизації, організаційної структури та сфери їх діяльності. Зроблено аналіз міжнародних стандартів щодо систем управління якістю продукції, навколишнього середовища, безпечністю харчових продуктів, безпеки і гігієни праці, в освіті, медицині, в суб`єктах місцевого самоврядування тощо.

Добавлено: 2015-10-29 15:38:15
Методи контролю якості харчової продукції

Методи контролю якості харчової продукції

Методи контролю якості харчової продукції: навч. посіб. / [О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова та ін.]; за заг. ред. Л.М. Крайнюк; ХДУХТ, СНАУ. - Суми: Унів. книга, 2015. - 512 с. У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю. Для студентів ВНЗ, аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств ресторанного господарства, м`ясної і молочної промисловості.

Добавлено: 2015-10-29 15:21:34
Країнознавство

Країнознавство

Лизогуб, В.А. Країнознавство: навч. посіб. / В.А. Лизогуб. - Харків: Право, 2014. - 624 с. Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з «Країнознавства», що побудований за чіткою системою поділу на теоретичну частину, де розглядаються загальні проблеми країнознавства, і практичну частину, що присвячена характеристиці окремих країн. Особлива увага приділяється синтезу, систематизації та узагальненню різнорідних даних про політичну, економічну, соціальну, культурологічну сфери життєдіяльності суспільства, світу в цілому, окремих регіонів, держав і країн.

Добавлено: 2015-10-29 15:26:43
Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі

Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі

Свідло К.В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі : підручник / К.В. Свідло,  Т.А. Лазарєва, Л.О.Бачієва. – Х. : Світ книг, 2013. –    225с. Автори підручника розкривають роль науки у науково- технічному прогресі, методику наукових досліджень в  харчовій галузі, основи патентознавства, форми  підгототовки кадрів.

Добавлено: 2015-05-28 12:42:34
Основи наукових досліджень і технічної творчості

Основи наукових досліджень і технічної творчості

Основи наукових досліджень і технічної творчості: навч. посіб. /  Г.М. Лисюк, О.Г. Шидакова-Каменюка, О.В. Самохвалова та ін.; за ред. Г.М. Лисюк; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: [б. в.], 2014. - 201 c. Розкрито основи науковедення. Висвітлено класифікацію та організацію дослідницьких робіт. Розглянуто процедури системного аналізу та алгоритм системних досліджень. Викладено методи планування експерименту. Охарактеризовано роль науково-технічної інформації у наукових дослідженнях.

Добавлено: 2015-10-29 15:59:47
Експертиза товарів

Експертиза товарів

Назаренко, Л.О. Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів): навч. посіб. / Л.О. Назаренко - Київ: ЦУЛ, 2014. - 312 с. У навчальному посібнику розглянуто методологічні основи експертизи продовольчих товарів, особливості проведення експертизи продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва, наведено характеристики різних видів експертиз. Особливу увагу приділено технології проведення товарознавчих експертиз, сформульовано вимоги та процедури щодо визначення кількості та якості продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва, визначено специфіку проведення товарознавчої судової, митної, санітарно-епідеміологічної, ветеринарної, гігієнічної та екологічної експертиз.

Добавлено: 2015-11-10 13:12:12
History of Food Science

History of Food Science

Науменко, Н.В. History of Food Science: навч. посіб. / Н.В. Науменко. - Київ: НУХТ, 2014. - 199 с. У підручнику окреслено етапи становлення та розвитку харчової науки у синхронному та діахронному аспектах, показано хронологію ключових відкриттів у нутриціології, що стали основою для формування галузі оздоровчого харчування. Після кожної теми наведено запитання та завдання для самоконтролю знань, які також сприятимуть засвоєнню англомовної фахової термінології харчових наук.

Добавлено: 2015-10-29 16:50:49
Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент

Гавриш, О.М. Фінансовий менеджмент: практикум / О.М. Гавриш, І.В. Колупаєва, В.А. Дубровіна. - Харків: Світ Книг, 2015. – 204 с. Навчальне видання містить комплекс практичних завдань, що розвивають аналітичні здібності студента, вміння приймати конкретні управлінські рішення щодо управління фінансовими ресурсами підприємства. Практикум містить контрольні запитання для перевірки знань з тем дисципліни, практичні завдання з прикладами розв’язання. З метою поглибленого вивчення окремих питань дисципліни наведені матеріали для самостійної роботи студентів.

Добавлено: 2015-10-29 15:52:15
Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

Сирохман, І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: підручник / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня, В.Т. Лебединець. - Київ: Знання, 2014. - 543 с. У підручнику наводиться товарознавча характеристика основних і допоміжних пакувальних матеріалів. Особлива увага приділяється полімерним комбінованим та багатошаровим матеріалам і тарі на їх основі. Грунтовно розглядаються сучасні тенденції пакування у розрізі відповідних груп продовольчих товарів, висвітлюються новітні досягнення науки й техніки пакування, безпеки та якості пакувальних матеріалів і тари. Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також фахівцям-практикам, котрі спеціалізуються в галузі товарознавства продовольчих товарів, пакування харчових продуктів, широкому колу читачів.

Добавлено: 2015-10-29 15:19:48
Механізми регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку паливно-енергетичного комплексу

Механізми регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку паливно-енергетичного комплексу

Квач  Я.П. Механізми регулювання інноваційно- інвестиційного розвитку паливно-енергетичного комплексу : монографія  /А.П. Квач, - О.: ВМВ, 2013. – 346с. У монографії проведено комплексне  дослідження процесів ефективності розвитку  ПЕК України, визначено методи та важелі  управління. Приділено увагу виробництву  електроенергії на оновлених і нетрадиційних джерелах енергії

Добавлено: 2015-06-30 13:27:16
Ринок фінансових послуг

Ринок фінансових послуг

Еш, С.М. Ринок фінансових послуг: підручник. / С.М. Еш. - Київ: ЦУЛ, 2015. - 400 с. Підручник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, тести, термінологічний словник. Розглянуті теоретичні аспекти організації та функціонування ринку фінансових послуг, дана загальна характеристика основних сегментів ринку, визначений механізм надання фінансових послуг, розглянуті особливості регулювання інфраструктури ринку фінансових послуг.

Добавлено: 2015-10-29 15:39:59
Процеси і апарати харчових виробництв

Процеси і апарати харчових виробництв

Черевко О.І. Процеси і апарати харчових  виробництв : підручник  / О.І. Черевко,  А.М. Поперечний. – 2-ге видання, допов. та виправл. – Харків: Світ книг, 2014. – 496с. Друге доповнене видання підручника розкриває основні поняття, класифікацію, моделювання  процесів та апаратів харчової галузі, ретельно описуються процеси, що мають важливе значення у виготовленні продукції харчових виробництв. Особлива увага приділяється питанням оптимізації   процесів та збереженню енергетичних ресурсів. Видання доповнене розділом  “Біохімічні  процеси“.

Добавлено: 2015-06-30 13:31:47
Эффективное внедрение НАССР

Эффективное внедрение НАССР

Мейес, Т. Эффективное внедрение НАССР: учимся на опыте других: [монография]  / Т. Мейес, С. Мортимор; пер. с англ. В. Широкова. - СПб.: Профессия, 2008. – 288 с. В монографии предпринята попытка проанализировать и обобщить опыт применения системы НАССР на предприятиях пищевой промышленности разных стран. Авторы сборника, рассматривают широкий спектр ситуаций, сложившийся в различных отраслях пищевой промышленности. В сборнике описан опыт внедрения НАССР на малых и средних предприятиях, где применимость анализа рисков долгое время вызывала сомнения, и опыт крупных производителей пищевых продуктов, которые являются основной движущей силой развития НАССР. Значительное внимание уделено путям повышения эффективности обучения специалистов по безопасности пищевых продуктов, деятельности контрольно-регламентирующих органов и перспективам развития и применения системы НАССР. 

Добавлено: 2015-10-30 14:37:05
Менеджмент персоналу

Менеджмент персоналу

Палеха,  Ю.І. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / Ю.І. Палеха. - Київ: Ліра-К, 2015. - 338 с. Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.

Добавлено: 2015-10-29 16:33:57
Пищевые ингредиенты в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

Пищевые ингредиенты в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

Пищевые ингредиенты в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: монография  / А.П. Нечаев, С.В. Краус, Э.Фихтнер, Б. Фихтнер. - М.: ДеЛи плюс, 2013. - 527 с.  Монография посвящена вопросам применения пищевых ингредиентов в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Освещены основные направления развития производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также подготовки кадров для соответствующих отраслей, роль хлебобулочных и мучных изделий в питании, вопросы технологии и эффективности применения функциональных ингредиентов, пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств в отдельных группах этих товаров.

Добавлено: 2015-11-10 13:11:03
Технологія та проектування елеваторів

Технологія та проектування елеваторів

Технологія та проектування елеваторів: навч. посіб. / О.І. Шаповаленко, О.О. Євтушенко, Т.І. Янюк, В.А. Почеп; за ред. О.І. Шаповаленко; НУХТ. - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 416 с. У навчальному посібнику розглянуто принципи побудови технологічних схем, викладено основні засади проектування підприємств елеваторної промисловості, а також різні вимоги, які необхідно враховувати для якісного виконання дипломних і курсових проектів. Наведено методику розрахунку технологічного та транспортного обладнання, а також приклади розрахунку елеваторів і виконання креслень. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів зі спеціальності «Технологія зберігання і переробки зерна».

Добавлено: 2015-10-30 14:43:27
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах

Бурковська, А.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах: навч. посіб. / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна. – Київ: ЦУЛ, 2014. – 208 с. Висвітлено основні аспекти теорії та практики розвитку міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій в сучасних умовах відповідно до діючої законодавчо-нормативної бази. Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації. Може бути використаний викладачами вищих навчальних закладів, аспірантами, фахівцями з міжнародних відносин. 

Добавлено: 2015-10-29 16:19:50
Гостинність в українській традиційній культурі

Гостинність в українській традиційній культурі

Русавська, В.А. Гостинність в українській традиційній культурі: [навч. посіб.] / В.А. Русавська; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ: Ліра-К, 2014. - 279 c. Розкрито основні наукові підходи до розуміння гостинності. Простежено еволюцію гостинності. Розглянуто гостинність в просторово-часовому континуумі української культури кінця XVIII - початку ХХ ст. Висвітлено гостинність в контексті соціокультурних трансформацій другої половини ХІХ ст.

Добавлено: 2015-10-29 16:36:00
Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження

Полторак, В.А. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / В.А. Полторак, І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 342 с. У навчальному посібнику комплексно розглядаються теоретико-методологічні, методичні, технологічні і змістовні аспекти організації і проведення маркетингових досліджень, використання їх результатів у виробничій та маркетинговій діяльності підприємства. Розкрито широке коло проблем, пов'язаних, із цілями і функціями маркетингових досліджень; загальними і спеціальними маркетинговими методами їх здійснення (опитування, аналіз документів, спостереження, експерименти, фокус-групи, хол-тести, панелі тощо); дослідними підходами до вивчення фірми, маркетингового середовища, ринку, конкурентів, товару, споживача, інтегрованих маркетингових комунікацій. 

Добавлено: 2015-10-29 16:16:28
Токсикологія продуктів харчування

Токсикологія продуктів харчування

Токсикологія продуктів харчування: підручник / С.А. Воронов, Ю.Б. Стецишин, Ю.В. Панченко, А.М. Когут. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 556 с. Послідовно висвітлено теоретичні основи харчової токсикології, токсикологічну дію відомих забруднювачів харчових продуктів на організм людини та його інтоксикацію бактеріями та вірусами, забруднення харчових продуктів природними токсикантами, токсикологію харчових добавок. Наведено дані щодо канцерогенної, мутагенної та      тератогенної дії токсикантів, проблем харчової алергії та дисбалансу компонентів їжі.

Добавлено: 2015-10-29 15:20:28
Основи організації туристичного бізнесу: кредитно-модульний курс

Основи організації туристичного бізнесу: кредитно-модульний курс

Тягунова, Н.М. Основи організації туристичного бізнесу: кредитно-модульний курс: навч. посіб. / Н.М. Тягунова, О.А. Спориш, Л.В. Іржавська. - Київ: ЦУЛ, 2014. - 130 с. Висвітлені питання, які пов`язані з розглядом питань щодо ролі туристичного бізнесу в економічній системі України, економічних основ туристичної діяльності; сутності та особливостей підприємницької діяльності в туризмі; правових основ організації туристичного бізнесу в Україні; порядку створення та організації діяльності туристичного підприємства. Розкрито питання управління туристичним підприємством, маркетингової та цінової політики, реклами в індустрії туризму, наведено індивідуальні завдання різних рівнів складності для самостійної роботи студентів, побудовано графік самостійної роботи.

Добавлено: 2015-10-30 14:44:33
Теория и практика приготовления смешанных напитков

Теория и практика приготовления смешанных напитков

Мялковский, О.В.  Теория и практика приготовления смешанных напитков: учеб.-практ. пособие / О.В. Мялковский; ред. Н. П. Манойло ; Киев. техникум гостин. хоз-ва. - Київ: ЦУЛ, 2005. - 360 с.: ил. Дана историческая справка о возникновении смешанных напитков и некоторых их ингредиентов. Приведена классификация смешанных напитков, рассмотрена товароведческая характеристика компонентов, из которых они приготавливаются. Изложены сведения об основном инвентаре и инструменте бармена. Раскрыты основные принципы приготовления смешанных напитков, перечислены главные их группы и правила приготовления и подачи.

Добавлено: 2015-10-29 16:39:55
Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс

Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс

Назаренко, Л.О. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс: навч. посіб. / Л.О. Назаренко - Київ: ЦУЛ, 2014. - 248 с. Навчальний посібник присвячений вивченню основ, правил проведення ідентифікації з метою виявлення фальсифікації продовольчих товарів. Зміст його відповідає програмі дисципліни і розкриває наступні питання: основи ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів, характеристика видів ідентифікації та фальсифікації, методів проведення ідентифікації і виявлення фальсифікації окремих груп продовольчих товарів. З метою контролю знань студентів запропоновані питання за темами дисципліни.

Добавлено: 2015-10-29 15:23:50
Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів

Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів

Новікова О.В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів : навч. посіб. / О.В. Новікова. – К.: Ліра-К, 2013. – 540с. У навчальному посібнику викладено  комплексну технологію виробництва  хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів. Розглянуто основні та додаткові  види сировини хлібобулочного  кондитерського виробництва. Наведено  методи контролю якості хліба, причини  дефектів. Описано технологію виготовлення борошняних кондитерських виробів

Добавлено: 2015-05-26 13:17:02
Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля.

Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля.

Смірнитська М.Б. Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М.Б.Смирнитська, Р.М.Тріщ. – Харків : Світ книг, 2014. – 362с. У навчальному посібнику викладені актуальні питання охорони праці в галузі ресторанного господарства та  торгівлі

Добавлено: 2015-05-26 12:53:24
Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту

Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту :  підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В.Піча. – К. :  Каравела, 2012. – 544с. У підручнику розглянуті питання організації  аудиторської діяльності, методики проведення  аудиту у суб’єктів господарювання з урахуванням  міжнародної та вітчизняної нормативної бази.

Добавлено: 2015-06-30 13:27:05
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи)

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи)

Бухкало, С.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи): підручник / С.І. Бухкало. - Київ: ЦУЛ, 2014. - 456 с. Викладено основи комплексних інноваційних заходів у загальній технології харчової промисловості за основними положеннями болонської системи навчання з урахуванням фізико-хімічних, біохімічних та технологічних закономірностей на прикладі ресурсо- та енергозбереження. Подані характеристики надають можливість ознайомлення зі складовими курсового та дипломного проектування.

Добавлено: 2015-11-10 13:14:26
Технологія та товарознавство ковбасних оболонок

Технологія та товарознавство ковбасних оболонок

Онищенко, В.М. Технологія та товарознавство ковбасних оболонок: навч. посіб. / В.М. Онищенко, Л.Ю. Шубіна, М.О. Янчева – Суми: Унів. книга, 2015. – 224 с. У навчальному посібнику розглянуто наукові і практичні аспекти бар’єрних технологій у стабілізації якості ковбасних виробів та роль оболонки як однієї зі складових у формуванні якості ковбас. Також висвітлено напрямки в розробці захисних покрить і способів обробки м’ясних продуктів та оболонок з метою підвищення їх бар’єрних властивостей. Узагальнено технологічні основи виробництва, товарознавчі аспекти, досвід використання, переваги та недоліки, а також сучасний стан ринкових пропозицій оболонок, що використовуються м’ясопереробними підприємствами.

Добавлено: 2015-10-29 16:10:52
Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства

Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства

Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства : навч. посіб. / О.В. Новікова, Л.О. Радченко, К.П. Вініченко та ін. –Харків : Світ книг, 2014. – 411с.  В навчальному посібнику викладена  характеристика організації обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства. Розглянута специфіка  ресторанного господарства в індустрії гостинності, методи, форми, технології  обслуговування. 

Добавлено: 2015-05-26 13:15:07
Комерційна діяльність

Комерційна діяльність

Комерційна діяльність: підручник / П.Ю. Балабан, М.П. Балабан, Т.Л. Мітяєва, та ін.; за ред. П.Ю. Балабана. - Харків: Світ Книг, 2015. – 452 с. У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузей народногосподарського комплексу, узагальнено досвід її організації на ринку товарів і послуг. Висвітлені питання комерційної діяльності в гуртовій та роздрібній торгівлі, електронній та біржовій  торгівлі, торгівлі на аукціонах, конкурсах, тендерах, комерційно-посередницькій  діяльності.  Розглянуті проблеми ефективності комерційної діяльності, управління комерційними ризиками в торгівлі.   

Добавлено: 2015-10-29 16:38:41
Економіка ресторанного господарства

Економіка ресторанного господарства

Економіка ресторанного господарства : навч.посіб.  / Н.О.Власова, Н.С. Краснокутська, О.А. Круглова, І.В. Мілаш. – Х.: Світ книг, 2013. – 389с. У виданні системно розглянуто економічні питання   щодо сутності та особливості розвитку ресторанного  господарства у сучасних умовах глобалізації  економічних відносин та інноваційних змін у технологіях виробництва кулінарної продукції та управління окремими підприємствами.

Добавлено: 2015-05-26 12:56:36
Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ

Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ

Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ : навч. посіб. / Г.Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2012. – 224с.   Зміст посібника починається з історії розвитку  комп’ютерної техніки. Розглянуто принципи   роботи сучасних процесорів, подано інформацію  про апаратне забезпечення ПЕОМ.

Добавлено: 2015-05-28 12:41:58
Звітність підприємства

Звітність підприємства

Звітність підприємства: підручник / М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін. - Київ: ЦУЛ, 2015. - 570 с. Висвітлено законодавче інормативно-правове регламентування звітності, її мету, інформаційні потреби користувачів звітності; склад звітності, вимоги і принципи складання, вплив облікової політики на показники звітності; підготовчі роботи перед складанням звітності, методику складання форм звітності та порівнянності окремих її показників, порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств. Детально розглянуто взаємозв`язок фінансової звітності із Планом рахунків, структуру, методику складання фінансової звітності.

Добавлено: 2015-10-29 15:34:00
Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів

Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів

Павлоцька, Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів: навч. посіб. / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Димитрієвич. - Суми: Унів. книга, 2015. - 441 с. У посібнику наведені дані щодо білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, їх значення в харчуванні людини, рекомендовані середні норми в добових раціонах. Надається характеристика особливостей харчування різних верств населення (дітей та підлітків, людей похилого віку, студентів, різних професійних груп населення, людей, що контактують із шкідливими чинниками, та людей, що потребують дієтичного харчування).

Добавлено: 2015-10-29 15:25:16
Менеджмент

Менеджмент

Осовська, Г.В. Менеджмент: підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ: Кондор-Вид-во, 2015. – 563 с. Розглядаються теоретичні основи менеджменту, функції, принципи та методи управління; розробка та прийняття управлінських рішень. Значну увагу приділено питанням керівництва та лідерства; інноваційному менеджменту; психології управління; визначенню економічної ефективності управління. Рекомендовано напрямки використання організаційних резервів для забезпечення ефективної та прибуткової діяльності підприємств з урахуванням зарубіжного досвіду.

Добавлено: 2015-10-29 16:40:55
Товарознавство непродовольчих товарів

Товарознавство непродовольчих товарів

Товарознавство непродовольчих товарів : навч. посіб.  / Л.О. Радченко, Л.Д. Льовшина, М.П. Головко та ін  Х.: Світ книг, 2013. – 943с.  Навчальний посібник містить відомості про всі групи  непродовольчих товарів, наведена їх класифікація. Також висвітлюються формування асортименту. основи виробництва, оцінки споживчих властивостей товарів.   

Добавлено: 2015-05-28 12:41:04
Загальне документознавство

Загальне документознавство

Палеха, Ю.І. Загальне документознавство: навч. посіб. / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – 3-тє вид. – Київ: Ліра-К, 2015. – 432 с. Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з’явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й ґрунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності. Сьогодні термін «документ» стає всеохопнішим, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне й багатоаспектне поняття, нерозривно пов’язане з поданням і  використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі. 

Добавлено: 2015-10-29 16:31:40
Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної праці

Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної праці

Лебедєв, І.В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної праці: наук. моногр. / І.В. Лебедєв. – Одеса : Атлант, 2014. – 375 с. У монографії викладено шляхи вирішення актуальної наукової проблеми – розробка й обґрунтування теоретичних і методологічних основ забезпечення гідної праці на засадах корпоративної соціальної відповідальності. Розроблена практична модель, яка містить принципи, пріоритетні напрями і соціально-економічний механізм забезпечення гідної праці на засадах корпоративної соціальної відповідальності. 

Добавлено: 2015-10-28 16:22:13
Мерчендайзинг: кредитно-модульний курс

Мерчендайзинг: кредитно-модульний курс

Тягунова, Н.М. Мерчендайзинг: кредитно-модульний курс: навч. посіб. / Н.М. Тягунова, В.В. Лісіца, Ю.В. Іванов. - Київ: ЦУЛ, 2014. - 332 с. Систематизовано знання з мерчендайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто зміст концепції мерчендайзингу, інструментарій, за допомогою якого можна досягти зростання обсягів продажу в торговельній точці. Узагальнені правила розміщення та викладки товарів продовольчої та непродовольчої груп в торговельному залі магазинів різних форматів. Представлені кейси, розрахункові та тестові завдання, які дозволяють практично опанувати представлений теоретичний матеріал.

Добавлено: 2015-10-29 15:32:59
Інвестування

Інвестування

Пєтухова, О.М. Інвестування: навч. посіб. / О.М. Пєтухова. – Київ: ЦУЛ, 2014. – 336 с. Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові поняття, завдання для самостійної роботи, тести, практичні завдання, термінологічний словник. Форма і зміст посібника від- повідають навчальній програмі з дисципліни «Інвестування» для підготовки студентів напряму «Фінанси і кредит». Для викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також тих, хто прагне самостійно оволодіти новітніми досягненнями теорії і практики інвестиційної діяльності.

Добавлено: 2015-10-29 15:48:36
Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти

Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти

Ходаківський, Є.І.  Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб. / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. - Київ: ЦУЛ, 2014. - 276 с. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти формування та використання інтелектуальної власності й управління нею за умов глобалізації. Розглянуто проблеми комерціалізації інтелектуальних продуктів, специфіку правової охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівнях. Розкрито сутність і умови дії авторського права. Охарактеризовано порядок набуття прав промислової власності. Описано типи та форми технологічного трансферу.

Добавлено: 2015-10-29 15:49:57
Системно-структурный анализ парокомпрессорных термотрансформаторов

Системно-структурный анализ парокомпрессорных термотрансформаторов

Системно-структурный анализ парокомпрессорных термотрансформаторов: [монография] / Ю.М. Мацевитый, Э.Г. Братута, Д.Х. Харлампиди, В.А. Тарасова; под общ. ред. Ю.М. Мацевитого; Нац. акад. наук Украины. Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. - Харьков: [б. и.], 2014. - 269 с.: ил. В монографии рассмотрены вопросы применения методов системного анализа и современных методов прикладной термодинамики, а также построения на их основе комплексной методологии для диагностики эффективности парокомпрессорных термотрансформаторов. Предложены новые подходы к проведению термодинамического и термоэкономического анализов циклов с учетом структурно-топологических особенностей оборудования термотрансформаторов.

Добавлено: 2015-10-28 16:24:02
Методи активного навчання у підготовці фінансиста

Методи активного навчання у підготовці фінансиста

Кропельницька, С.О. Методи активного навчання у підготовці фінансиста: навч. посіб. / С.О. Кропельницька, І.В. Перевозова. – К.: ЦУЛ, 2014. – 222 с. Навчально-практичний посібник складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина знайомить користувачів із системою методів активного навчання, сутністю та особливостями проведення ділових ігор, міждисциплінарними зв'язками спеціальності «Фінанси і кредит». Практична частина містить приклади сценаріїв ділових ігор, розрахункових та ситуаційних завдань, які можна застосовувати у навчальному процесі у вищих навчальнихзакладах освіти економічного профілю.

Добавлено: 2015-10-29 16:15:07
Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум.

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум.

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум : навч. посіб. / О.І. Черевко, В.М. Михайлов, Л.В. Кіптела та ін.;  Харк. Держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х.: Світ книг, 2013. – 168с. У навчальному посібнику представлені всі основні розділи курсу ” Процеси і апарати харчових   виробництв “ для спеціальностей інженер-механік  та інженер-технолог  підприємств харчування та  харчових вирбництв.

Добавлено: 2015-05-28 12:44:35
Основи аудиту

Основи аудиту

Стасишен М.С. Основи аудиту ( в схемах,  графіках і таблицях) : навч. посіб. / М.С. Стасишен, Ю.В.Піча. – К.: Каравела, 2012. – 192с. У навчальному посібнику розкриваются основи  дисциплін з аудиту згідно міжнародних стандартів аудиту і Закону України “ Про аудиторську  діяльність“  у вигляді схем, графіків і таблиць.

Добавлено: 2015-06-30 13:34:00
Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Науменко, Н.В. Українська мова (за професійним спрямуванням): підручник / Н.В. Науменко; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ: НУХТ, 2014. - 255 с. Створений з урахуванням нових освітніх технологій підручник відповідає навчальній програмі підготовки студентів за напрямом «Готельно-ресторанна справа» й сприятиме засвоєнню студентами в повному обсязі знань із фахового спілкування у цій сфері. Підручник поділяється на дві частини, кожна з яких підпорядкована визначеній дидактичній меті: перша — сформувати у студентів уявлення про стилі та норми професійного спілкування, мову ділових документів у галузі готельно-ресторанного господарства; друга — виробити навички усного, зокрема ситуативного мовлення (робота з іноземними делегаціями, приймання відвідувачів), необхідного в майбутній професійній діяльності

Добавлено: 2015-11-10 13:15:17
Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах

Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах

Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах: монографія / за заг. ред. В.І. Лугового, О.Г. Ярошенко. - Київ: «Педагогічна думка», 2014. - 234 с. У монографії здійснено теоретичне обгрунтування концепції проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах; змодельовано методичну систему наведено результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах.

Добавлено: 2015-10-28 16:28:51
Фінанси, гроші та кредит

Фінанси, гроші та кредит

Гурова, К.Д. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. / К.Д. Гурова, О.Л. Шелест, І.В. Колупаєва. – Харків: Світ книг, 2015. – 672 с. Навчальний посібник містить теоретичні положення про фінанси, гроші та кредит, теми семінарських занять та основні питання, які необхідно розглянути при підготовці до практичних та семінарських занять; наведено комплекс завдань, що розвивають аналітичні здібності студента, вміння приймати конкретні рішення з питань оптимальної організації фінансових відносин, грошового обігу та кредитування. Наведені матеріали для самостійної роботи студентів. 

Добавлено: 2015-10-28 16:39:34
Стратегія та контроль  інноваційного розвитку підприємства:  монографія

Стратегія та контроль інноваційного розвитку підприємства: монографія

Черкасова Т.І.  Стратегія та контроль  інноваційного розвитку підприємства:  монографія / Т.І. Черкасова, І.В. Палагіна; під наук. ред. Є.А. Бельтюкова; ОНПУ. – О.: Інтерпрінт, 2010. – 316с. Авторами монографії розглянуто сутність і  характерні особливості економічного розвитку  промислового підприємства в умовах  інноваційної моделі. Розроблено систему  контролю за реалізацією стратегії інноваційного розвитку підприємства.

Добавлено: 2015-05-26 13:10:54
Товарна інноваційна політика

Товарна інноваційна політика

Ілляшенко, С.М. Товарна інноваційна політика: підручник / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна. — Суми : Унів. книга, 2015. - 281 с. У підручнику висвітлюються теоретичні і методичні засади маркетингу продуктових інновацій, методи ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів, сучасні методи і прийоми генерування і відбору ідей, питання функціонально    економічного аналізу конструкцій і технологій виготовлення нових товарів, методи обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам. Містить велику кількість при кладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положен    ня курсу. Підручник містить практикум з основних розділів курсу. 

Добавлено: 2015-10-29 15:47:27
Туристичне країнознавство

Туристичне країнознавство

Туристичне країнознавство : навч.посіб. / за ред.   В.Ф. Семенова. – Херсон : Грінь Д.С. 2013. – 392с. У навчальному посібнику аналізується туристична  привабливість регіонів і країн Світу, розглядаються  туристичні ресурси найбільш привабливих країн,     тенденції розвитку туризму у світовому просторі.

Добавлено: 2015-05-28 12:47:53
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання)

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання)

Бухкало, С.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання): підручник / С.І. Бухкало. - Київ: ЦУЛ, 2014. - 412 с.  Викладено основи тестових завдань з лабораторного практикуму курсу загальна технологія харчової промисловості за основними положеннями болонської системи навчання з урахуванням фізико-хімічних, біохімічних та технологічних закономірностей на прикладах великотоннажних виробництв. Подані характеристики надають можливість ознайомлення зі складовими технології, аналізу та розрахунку основних показників процесів виробництва харчової галузі.

Добавлено: 2015-10-29 16:25:36
Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. / за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової та ін. – Львів: Вид-во «Компанія "Манускрипт"», 2014. – 572 с. У посібнику відображено результати діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)», спрямованого на побудову загальної, інноваційної, політично нейтральної системи забезпечення якості освіти, створення Національного порталу із забезпечення якості для підтримки неупередженої і відкритої широкому суспільству системи. У посібнику проаналізовано досвід європейських країн та вітчизняну освітню практику щодо забезпечення якості освіти, а також виклики на шляху інтеграції України в Європейський простір вищої освіти.

Добавлено: 2015-10-29 16:30:29
Як підняти українську економіку

Як підняти українську економіку

Новак, А.Я. Як підняти українську економіку: монографія / А.Я. Новак. - Вид. 5-те, доп. - Київ: ТОВ «Інпрес», 2015. - 432 с. У монографії поряд з аналізом функціональних складових економічної системи, розглядаються методологічні засади проведення економічної політики в Україні. Сутнісною складовою книги є пропозиції автора щодо запровадження в Україні комплексної методології взаємоузгодженого використання фіскальних та монетарних важелів економічної політики як необхідної передумови забезпечення зростання вітчизняної економіки.

Добавлено: 2015-10-28 16:29:32
Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Патика, Н.І. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н.І. Патика, О.В. Мартинюк, Д.Г. Кучеренко - Київ: ЦУЛ, 2014. - 560 с. Розглянуті теоретичні засади та форми розвитку міжнародних економічних відносин, еволюційні періоди їх формування, валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації та міжнародної економічної інтеграції.

Добавлено: 2015-10-29 15:35:35
Організація торгівлі. Довідник працівника продовольчого магазину

Організація торгівлі. Довідник працівника продовольчого магазину

Організація торгівлі. Довідник працівника продовольчого магазину: навч. посіб. / І.В. Юрко, П.Ю. Балабан, О.О. Горячова та ін.;  за заг. ред. І.В. Юрка. – Харків: Світ Книг, 2015. - 304 с.  Навчальний посібник розрахований для використання в навчальному процесі з підготовки працівників продовольчих магазинів підприємств усіх форм власності. В ньому розглянуті питання структури роздрібної торгівлі, організації та технології торговельних операцій у магазинах, товарознавства продовольчих товарів, основ економічних знань у торгівлі.

Добавлено: 2015-10-29 16:20:54
Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий

Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий

Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий: учеб. пособие / Г. О. Магомедов, А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова [и др.]. — СПб.: ГИОРД, 2015. — 440 с. В книге обобщены сведения о различных функциональных пищевых ингредиентах и добавках, используемых для повышения пищевой и снижения энергетической ценности кондитерских изделий, даны их классификация, химический состав и физико-химические свойства. Представлены современные структурные схемы производства различных видов кондитерских изделий, особенности технологии при использовании нетрадиционного отечественного сырья, приведены рецептуры кондитерских изделий с наиболее перспективными функциональными ингредиентами и добавками.

Добавлено: 2015-11-10 13:09:49
Реологія харчових продуктів

Реологія харчових продуктів

Левіт, І.Б. Реологія харчових продуктів: підручник / І.Б. Левіт, В.О. Сукманов, Д.С. Афенченко; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава: ПУЕТ, 2015. - 539 с. : іл. У підручнику всебічно висвітлено реологію як навчальну дисципліну — від теоретичного опису законів та розгляду фізики головних реологічних властивостей і показників до опису результатів наукових досліджень і використання знань із реології харчових продуктів на практиці в харчовій промисловості. Наведено результати, спрямовані на розробку та впровадження нових технологічних процесів отримання продуктів харчування. 

Добавлено: 2015-10-29 16:13:28
Організація фінансового моніторингу в банках

Організація фінансового моніторингу в банках

Єгоричева, С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навч. посіб. / С.Б. Єгоричева. - Київ: ЦУЛ, 2014. - 292 с. Розкрито сутність та значення фінансового моніторингу як системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проаналізовано організацію його проведення у вітчизняній банківській системі. Розглянуто діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання відмиванню кримінальних доходів.

Добавлено: 2015-10-29 15:42:50
Управління проектами

Управління проектами

Кожушко, Л.Ф. Управління проектами: навч. посіб. / Л.Ф. Кожушко, С.М. Кропивко. – Київ: Кондор, 2014. - 388 с. У навчальному посібнику детально висвітлено зміст фаз життєвого циклу проекту, розглядаються питання економічного обґрунтування, структуризації та планування проектів, а також управління якістю, ризиками, людськими ресурсами, контрактами та закупівлями в інвестиційних проектах. Посібник містить 36 додатків, які дають можливість краще зрозуміти документальне супроводження всіх фаз життєвого циклу інвестиційного проекту та державних закупівель. Цей посібник буде корисним для студентів економічних спеціальностей, науковців, викладачів, підприємців, спеціалістів, які займаються підготовкою та здійсненням інвестиційних проектів.

Добавлено: 2015-10-29 15:55:10
Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів.

Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів.

Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів : навч посіб. / Л.О. Родченко, П.П. Пивоваров, О.В. Новікова та ін. – Х.: Світ книг,  4012. – 288с.  Видання містить характеристику організації  обслуговування іноземних туристів в закладах  ресторанного господарства. Наведений детальний опис  процесів обслуговування туристів. Надано приклад організації обслуговування на VIP-рівні.

Добавлено: 2015-05-26 13:00:27
Экономика и организация совместных предприятий

Экономика и организация совместных предприятий

Большаков Е.А. Экономика и организация совместных предприятий : монография / Е,А. Бельтюков,  М.М. Окс;  под ред. Е.А. Бельтюкова; ОНПУ. – О. : Интерпринт, 2011. – 304с. В книге рассмотрены теоретические основы создания  совместных предприятий, обоснована оптимальная структура промышленных совместных предприятий и основные факторы их эффективного развития.

Добавлено: 2015-05-28 12:46:59
Охорона праці в галузі освіти

Охорона праці в галузі освіти

Смирнитська, М.Б. Охорона праці в галузі освіти: навч. посіб. / М.Б. Смирнитська, Р.М. Тріщ, С.М. Артюх. - Харків: Світ Книг, 2015. - 388 с. Викладені актуальні питання охорони праці в галузі освіти. Відображений сучасний стан нормативно-правового та технічного забезпечення охорони здоров`я і працездатності працівників навчальних закладів. Розкриті основні шляхи ефективного управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців зазначеної галузі за колективну та власну безпеку, а також за безпечне ведення навчально-виховного процесу.

Добавлено: 2015-11-10 13:13:00
Химия здорового питания

Химия здорового питания

Уиллет, Уолтер. Химия здорового питания: [монография] / У. Уиллет, П.Д. Скеррет; пер. с англ. И.В. Гродель. - Минск: Попурри, 2014. - 349 с. Доктор Уиллет из Гарвардской медицинской школы разоблачает диетологические мифы и предлагает широкому кругу читателей новую "пирамиду здорового питания" (с опорой на результаты последних научных исследований о самых полезных для человеческого здоровья углеводах, жирах и белках), дает образцы меню и новейшие рецепты, способствующие профилактике многих хронических заболеваний.

Добавлено: 2015-10-30 14:38:15
Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів

Назаренко, Л.О. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс: навч. посіб. / Л.О. Назаренко - Київ: ЦУЛ, 2014. - 248 с. Навчальний посібник присвячений вивченню основ, правил проведення ідентифікації з метою виявлення фальсифікації продовольчих товарів. Зміст його відповідає програмі дисципліни і розкриває наступні питання: основи ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів, характеристика видів ідентифікації та фальсифікації, методів проведення ідентифікації і виявлення фальсифікації окремих груп продовольчих товарів. З метою контролю знань студентів запропоновані питання за темами дисципліни.

Добавлено: 2015-10-28 16:55:59
Маркетинговий аудит

Маркетинговий аудит

Корягіна, С.В. Маркетинговий аудит: навч. посіб. / С.В. Корягіна, М.В. Корягін. - Київ: ЦУЛ, 2014. - 320 с. Розкрито сутність та зміст маркетингового аудиту. Визначено місце маркетингового аудиту у маркетинговій діяльності підприємств. Розглянуто основи організації та методики маркетингового аудиту. Викладено методику проведення маркетингового аудиту за такими напрямами: аудит середовища маркетингу, аудит стратегії маркетингу, аудит організації та допоміжних систем маркетингу, аудит ефективності маркетингової діяльності, аудит складових маркетингу (товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики підприємства).

Добавлено: 2015-10-29 15:44:17
Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка

Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка

Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навч. посіб. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ: ЦУЛ, 2014. - 382 с. У посібник включено: логічно-тезовий виклад питань з навчальних дисциплін "Історія економіки та економічної думки", "Політична економія", "Мікроекономіка", "Макроекономіка"; тренінг для закріплення та самоперевірки отриманих знань, який включає завдання щодо аналізу основних показників економічного розвитку України, тести; список рекомендованої літератури.

Добавлено: 2015-10-29 15:46:06
Економіка туризму: теорія та практика

Економіка туризму: теорія та практика

Мальська, М.П. Економіка туризму: теорія та практика: підручник / М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, С.В. Білоус, Н.Л. Мандюк. – Київ: ЦУЛ, 2014. – 544 с. Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу. 

Добавлено: 2015-10-29 16:34:55
Технология кулинарной продукции за рубежом

Технология кулинарной продукции за рубежом

Васюкова, А.Т. Технология кулинарной продукции за рубежом: учебник / А.Т. Васюкова, Н.И. Мячикова, В Ф. Пучкова; под ред. А.Т. Васюковой. – М.: Дашков и К°, 2014. – 367 с. - (Сер. Учебные издания для бакалавров). Учебник разработан сотрудниками кафедр технологии общественного питания Российского университета кооперации, Смоленского гуманитарного университета и кафедры технологии продуктов питания и сферы услуг Белгородского государственного университета. В него вошли наиболее распространенные рецептуры блюд ресторанов зарубежной кухни г. Москвы.

Добавлено: 2015-10-30 14:45:54
Спреды: состав, технологии, перспективы

Спреды: состав, технологии, перспективы

Вышемирский, Ф.А. Спреды: состав, технологии, перспективы: монография / Ф. А. Вышемирский, А. В. Дунаев. – СПб.: Профессия, 2014. - 411 с.  В книге изложены история разработки и производства спредов в мире, их становления в России, роль в современном питании. Описаны особенности состава и показатели качества, включая физико-химические свойства, органолептические показатели, особенности структуры, пищевая и биологическая ценность. Изложена технология спредов, в том числе отдельные операции и используемое оборудование, приведены аппаратурные схемы производства. Рассмотрена значимость заменителей молочного жира и молочных компонентов. Проанализированы социально-экономические аспекты, научно-производственная база спредов в нашей стране, существующий ассортимент и перспективы его развития.

Добавлено: 2015-10-30 14:41:16
Виробничий менеджмент

Виробничий менеджмент

Виробничий менеджмент: підручник / [М.П. Бутко, С.М. Задорожна, Н.В. Іванова та ін.]; за заг. ред. М.П. Бутка.  – Київ: ЦУЛ, 2015. – 424 с. Підручник відображає проблеми планування, організації, мотивації та контролю діяльності промислових виробництв в умовах загострення конкуренції. Він містить теоретичні відомості, варіанти практичних завдань, тести, запитання для перевірки знань, ситуативні задачі, ділові ігри тощо. Наведені розрахункові методи є придатними до їх використання студентами у розрахунково-графічних і курсових роботах та проектах.

Добавлено: 2015-10-29 15:53:48
Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві: навч. посіб. / Г.В. Блакита, І.О. Гладій, О.М. Дзюба, О.Т. Бровко. – Київ: ЦУЛ, 2014. – 288 с.  Видання надає змогу засвоїти теоретичні основи з обліку господарських операцій на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, набути практичних навичок відображення в обліку товарних операцій та результатів діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства. У посібнику наводяться основні питання, що розкривають зміст теми, теоретичні основи, практичні завдання для аудиторної та самостійної підготовки, тести для контролю рівня засвоєння матеріалу, а також контрольні питання для проміжного та підсумкового контролю знань. 

Добавлено: 2015-10-29 16:18:16
Внутрішньобудинкове електропостачання. Курсове проектування

Внутрішньобудинкове електропостачання. Курсове проектування

Бондарчук, А.С. Внутрішньобудинкове  електропостачання. Курсове проектування: навч. посіб. / А.С. Бондарчук. – Київ: Освіта України, 2015. – 480с. Надаються основні відомості щодо сучасних джерел живлення та їх вибору, характеристики побутових електроприладів, рекомендації щодо розроблення схем систем внутрішньобудинкового електропостачання, розв’язання прикладів, заходи з енергозаощадження та захисту довкілля, контрольні запитання, довідково-інформаційні дані для проектування. Наводяться варіанти планів будинків і завдань на проектування внутрішньобудинкових систем електропостачання.

Добавлено: 2015-10-29 15:58:29
Сертифікація персоналу

Сертифікація персоналу

Чурсіна, Л.А. Сертифікація персоналу: навч. посіб. / Л.А. Чурсіна, Ю.В. Березовський, Г.А. Тіхосова. – Київ: Ліра-К, 2014. – 316 с.  Навчальний посібник максимально адаптований до вимог програми курсу. Розглядаються теоретичні основи управління персоналом, організації роботи з персоналом, місце персоналу в системі управління якістю, атестації, сертифікації та оцінки якості персоналу з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду. Особлива увага приділена ефективності управління персоналом та соціально-психологічним аспектам впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаційних структурах України.

Добавлено: 2015-10-29 16:37:44
Ідентифікація пластмас

Ідентифікація пластмас

Ідентифікація пластмас : підручник / А.А. Дубініна, В.В. Євлаш, Г.А.Синицина, Л.В.Кононенко. – Харків :  Світ книг, - 242с.   У підручнику міститься аналіз полімерних матеріалів хімічними, фізичними та фізико-хімічними методами.  Надано санітарно-гігієнічну оцінку виробам із   пластмас.

Добавлено: 2015-05-26 12:58:49
Устаткування закладів ресторанного господарства

Устаткування закладів ресторанного господарства

Устаткування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, І.І. Тарасенко та ін. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. - 640 с. Розглянуто класифікацію, типи, призначення, будову, принцип дії та правила безпечної експлуатації основних видів устаткування, які використовують у закладах ресторанного господарства. З метою ґрунтовного засвоєння теоретичного матеріалу наведено питання    для самоперевірки та тестові завдання.

Добавлено: 2015-10-29 15:40:58
Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі

Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі

Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі: практ. посіб. / за ред. С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової та ін. – Львів: Вид-во «Компанія "Ману- скрипт"», 2014. – 168 с. Посібник містить методичні результати діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)», які спрямовані на розробку та впровадження процедур забезпечення якості вищої освіти в Україні на основі принципу «об'єднання через довіру». У посібнику зібрані методичні рекомендації щодо побудови та проведення прозорих, неупереджених і достовірних процедур забезпечення якості освіти через Портал, що має стати підґрунтям для створення довіри суспільства та академічної спільноти до прийняття рішень у сфері вищої освіти.

Добавлено: 2015-10-29 16:29:39
Капіталізація економіки регіонів України

Капіталізація економіки регіонів України

Буркинський,  Б.В. Капіталізація економіки регіонів України: монографія / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук; НАН України. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2014. - 273 c. Приділено увагу теоретико-методологічним та прикладним засадам капіталізації економіки регіонів України. Здійснено історичний та семантичний аналіз поняття "капітал". Визначено співвідношення між поняттями "багатство" та "капітал". Розглянуто види капіталу та їх класифікації. Запропоновано концептуальну модель широкого розуміння капіталу та системне уявлення капіталізації економіки. Розвинуто понятійний апарат дослідження фізичного, людського, соціального та природного капіталів, здійснено аналіз методичних підходів до їх оцінювання, оцінено ці види капіталів у регіонах України. 

Добавлено: 2015-10-28 15:52:11
Нутриціологія

Нутриціологія

Нутриціологія : навч. посіб. / Н.В. Дуденко  Л.Ф. Павлоцька, Т.А. Лазарєва та ін.; під заг. ред. Н.В. Дуденко. – Х.: Світ книг, 2013. – 560с. В посібнику викладено теоретичні основи та роль  харчування в забезпеченні процесів життєдіяльності людини, наслідки нестачі та надлишку харчових речовин у раціонах, харчова та біологічна цінність  продуктів, роль генетично-модифікованих продуктів та продуктів з функціональними властивостями.

Добавлено: 2015-05-26 12:54:27
Російсько-український словник  художніх термінів

Російсько-український словник художніх термінів

Шкаруба Л.М. Російсько-український словник  художніх термінів: навч. посіб. / Л.М.Шкаруба, Л.С. Спанатій. – К.: Каравела, 2012. – 320с. Словник містить термінологію архітектури, живопису, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва

Добавлено: 2015-05-26 13:15:58
Економіка торгівлі

Економіка торгівлі

Економіка торгівлі: навч. посіб. / Н.О. Власова, В.А. Гросул, Н.С. Краснокутская та ін. - Харків: Світ Книг, 2015. – 473 с. Системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитку торговельної галузі у сучасних умовах постіндустріального суспільства, глобалізації економічних відносин та інноваційних змін у торгово-технологічних процесах та управлінні окремими підприємствами. Визначено основні зовнішні та внутрішні механізми функціонування різноманітних суб’єктів торговельної діяльності. Наведено методичні підходи до планування поточної діяльності та обґрунтування бізнес-планів розвитку підприємств торгівлі.

Добавлено: 2015-10-29 15:50:54
Управління якістю в туризмі

Управління якістю в туризмі

Кудла, Н.Є. Управління якістю в туризмі: підручник / Н.Є. Кудла - Київ: ЦУЛ, 2015. - 328 с. У підручнику комплексно розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління якістю в туризмі. Визначено постулати якості у сферах надання послуг розміщення й харчування, транспортних, туристичного посередництва й організації та обслуговування туристичного руху. Наведено численні практичні приклади, наукові розвідки вітчизняних та закордонних фахівців й особисті спостереження автора. Охарактеризовано сутність якості людських ресурсів, а саме значення персоналу першої лінії за для розпізнання потреб споживачів туристичних послуг, формування комунікації з клієнтом унаслідок безупинного покращення якості.

Добавлено: 2015-10-29 15:31:51
Теоретические основы информационно-измерительных систем

Теоретические основы информационно-измерительных систем

Теоретические основы информационно-измерительных систем: учебник / В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Еременко и др.; под ред. В.П. Бабака. – Киев: [б. и.], 2014. – 832 с. В учебнике систематически изложены основные понятия, принципы построения и исследования информационно-измерительных систем, базирующиеся на математическом аппарате преобразования измерительных сигналов, технологиях измерения, передачи и обработки сигналов и данных, на помехоустойчивом кодировании, использовании современных информационно-коммуникационных каналов передачи информации, на алгоритмах шифрования и дешифрования передаваемых данных, методах исследования метрологических характеристик и пр. После каждой главы размещены основные выводы, вопросы для самоконтроля, а также ключевые слова на русском и английском языках. 

Добавлено: 2015-10-29 16:07:16
Мікробіологія та фізіологія харчування

Мікробіологія та фізіологія харчування

Мікробіологія та фізіологія харчування: навч. посіб. / В.Д. Малигіна, О.А. Ракша-Слюсарева, В.П. Ракова та ін. – Вид. друге, стер. - Київ: Кондор, 2014. - 242 с. В навчальному посібнику наведені морфологічні та фізіологічні особливості мікроорганізмів, їх роль у переробці продуктів харчування. Визначено основні принципи фізіології харчування

Добавлено: 2015-10-30 14:42:27
Менеджмент ресторанного господарства

Менеджмент ресторанного господарства

Менеджмент ресторанного господарства: навч. посіб. / Л.М. Яцун, О.В. Новікова, Л.Д. Льовшина та ін. - Харків: Світ Книг, 2015. – 486 с. Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. В ньому розглянуті основні теоретичні положення менеджменту в ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації, контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в системі управління бізнес-процесами підприємств ресторанного господарства.

Добавлено: 2015-10-29 16:17:26
Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві (задачник)

Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві (задачник)

Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві (задачник): навч.-метод. посіб. / В.І. Дробот, В.Г. Юрчак, Л.Ю. Арсеньева та ін.; за ред. В.І. Дробот. — Київ: Кондор, 2015. — 440 с. У навчально-методичному посібнику наведено стислі теоретичні відомості й приклади розрахунків, поширених у хлібопекарському виробництві. Запропоновано конкретні задачі щодо розрахунку за стадіями технологічного процесу: під час підготовки сировини до виробництва; розрахунку рецептур за різних способів приготування тіста; технологічного обладнання; первинного обліку виробництва; у технохімконтролі галузі.

Добавлено: 2015-10-29 16:12:42
Кадрове діловодство

Кадрове діловодство

Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч.  посіб. / В.М. Данюк, Л.П. Кулаковська. – 3-є  вид. – К.: Каравела, 2012. – 240с. У посібнику висвітлені питання організації  діловодства, класифікація кадрової документації; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, порядку  оформлення документів для призначення  пенсій. Текст проілюстровано зразками документів, таблицями.

Добавлено: 2015-05-26 13:13:55
Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю

Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю

Сазонець, О.М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посіб. / О.М. Сазонець. – Київ: ЦУЛ, 2014. – 256 с. Висвітлено роль і властивості інформації в сучасному світі, сфери застосування сучасних інформаційних систем в світовій економіці, зокрема у великих компаніях, та обґрунтовано необхідність захисту інформаційних систем в економіці. Розглядаються інформаційні системи та технології, що забезпечують управління зовнішньоекономічною діяльністю в цілому та функціонування окремих сфер діяльності підприємств – інвестиційної, аналітичної, організаційної, управлінської, фінансово-економічної. 

Добавлено: 2015-10-29 15:56:42
Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу

Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу

Тодорова, О.В. Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу: монографія / О.В. Тодорова – Київ: Інтерконтиненталь-Україна, 2015. — 176 с.: іл. У монографії представлена теорія і практика соціальних комунікацій, проаналізовано спектр традиційних та інноваційних PR-інструментів — соціальні мережі, корпоративні сайти, соціальні медіарелізи. Широко висвітлена теорія поколінь та новаторські концепції — сторітелінг, доповнена реальність тощо. Особлива цінність монографії — кейси з практики компаній-лідерів сучасного бізнесу, в яких представлений комплекс PR-інструментів та найактуальніші комунікаційні стратегії. На конкретних прикладах проілюстровано, що конкуренція в бізнесі ведеться у двох часових проміжках: за перевагу над конкурентами на сьогодні і – за майбутній розвиток

Добавлено: 2015-10-28 16:27:09
Ингредиенты в производстве мясных изделий

Ингредиенты в производстве мясных изделий

Ингредиенты в производстве мясных изделий: свойства, функциональность, применение : [монография]: [пер. с англ.] / ред.-сост. Родриго Тартэ. – СПб. : Профессия, 2015. - 460 с.  В книге рассмотрены практически все дополнительные ингредиенты, используемые при изготовлении различных мясных продуктов — как традиционные (посолочные смеси, специи, панировки и т. п.), так и получившие распространение относительно недавно (крахмалы, пищевые волокна, ферменты, различные пищевые добавки). Описаны свойства этих компонентов, их технологическая роль и влияние на характеристики готового продукта. Даны примеры рецептур с пояснениями относительно дозировок рассматриваемых ингредиентов и возможностей изменения закладки основного сырья. Учтены последние научные исследования в области пищевых продуктов, но на первый план выдвинуты практические аспекты использования тех или иных ингредиентов.

Добавлено: 2015-10-30 14:40:13
Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів

Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів

Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів : навч. посіб. / за ред. В.І. Дробот; НУХТ. – Киъв: Кондор-Вид-во, 2015.− 958 с. У книзі наведено загальноприйняті та нові методи контролю сировини і готової продукції хлібопекарського і макаронного виробництва, що ґрунтуються на сучасних хімічних, фізичних, фізико-хімічних методах аналізу. Викладено вимоги до якості продукції за чинними державними стандартами України, стандартами, гармонізованими зі стандартами ІSО, та міжнародними стандартами. Наведено також методи визначення харчової та фізіологічної цінності продукції. Розглянуто організацію роботи лабораторій. 

Добавлено: 2015-10-30 14:53:21
Туристичне країнознавство

Туристичне країнознавство

Парфіненко, А.Ю. Туристичне країнознавство: підручник / А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров, О.О. Любіцева. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ: Знання, 2015. - 551 с.: іл. Пропоноване видання - один із перших в Україні фундаментальних підручників, у якому туристично-країнознавче знання розглядається як основа для створення туристичного іміджу країни, а туризм - як чинник глобалізації сучасного світу. У першій частині підручника висвітлено теоретичні засади туристичного країнознавства. У другій - наведено характеристики ресурсів найважливіших макрорегіонів і країн, які є лідерами регіонального розвитку туризму. До кожного розділу додаються ключові поняття і терміни, контрольні запитання та завдання, рекомендована література, цікавий ілюстративний матеріал. 

Добавлено: 2015-10-29 15:28:42
 

Нові книги з актуальних питань харчової, переробної промисловості та інших наукових напрямків


Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Науменко, Н.В. Українська мова (за професійним спрямуванням): підручник / Н.В. Науменко; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ: НУХТ, 2014. - 255 с. Створений з урахуванням нових освітніх технологій підручник відповідає навчальній програмі підготовки студентів за напрямом «Готельно-ресторанна справа» й сприятиме засвоєнню студентами в повному обсязі знань із фахового спілкування у цій сфері. Підручник поділяється на дві частини, кожна з яких підпорядкована визначеній дидактичній меті: перша — сформувати у студентів уявлення про стилі та норми професійного спілкування, мову ділових документів у галузі готельно-ресторанного господарства; друга — виробити навички усного, зокрема ситуативного мовлення (робота з іноземними делегаціями, приймання відвідувачів), необхідного в майбутній професійній діяльності

Добавлено: 2015-11-10 13:15:17
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи)

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи)

Бухкало, С.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи): підручник / С.І. Бухкало. - Київ: ЦУЛ, 2014. - 456 с. Викладено основи комплексних інноваційних заходів у загальній технології харчової промисловості за основними положеннями болонської системи навчання з урахуванням фізико-хімічних, біохімічних та технологічних закономірностей на прикладі ресурсо- та енергозбереження. Подані характеристики надають можливість ознайомлення зі складовими курсового та дипломного проектування.

Добавлено: 2015-11-10 13:14:26
Охорона праці в галузі освіти

Охорона праці в галузі освіти

Смирнитська, М.Б. Охорона праці в галузі освіти: навч. посіб. / М.Б. Смирнитська, Р.М. Тріщ, С.М. Артюх. - Харків: Світ Книг, 2015. - 388 с. Викладені актуальні питання охорони праці в галузі освіти. Відображений сучасний стан нормативно-правового та технічного забезпечення охорони здоров`я і працездатності працівників навчальних закладів. Розкриті основні шляхи ефективного управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців зазначеної галузі за колективну та власну безпеку, а також за безпечне ведення навчально-виховного процесу.

Добавлено: 2015-11-10 13:13:00
Експертиза товарів

Експертиза товарів

Назаренко, Л.О. Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів): навч. посіб. / Л.О. Назаренко - Київ: ЦУЛ, 2014. - 312 с. У навчальному посібнику розглянуто методологічні основи експертизи продовольчих товарів, особливості проведення експертизи продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва, наведено характеристики різних видів експертиз. Особливу увагу приділено технології проведення товарознавчих експертиз, сформульовано вимоги та процедури щодо визначення кількості та якості продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва, визначено специфіку проведення товарознавчої судової, митної, санітарно-епідеміологічної, ветеринарної, гігієнічної та екологічної експертиз.

Добавлено: 2015-11-10 13:12:12
Пищевые ингредиенты в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

Пищевые ингредиенты в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

Пищевые ингредиенты в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: монография  / А.П. Нечаев, С.В. Краус, Э.Фихтнер, Б. Фихтнер. - М.: ДеЛи плюс, 2013. - 527 с.  Монография посвящена вопросам применения пищевых ингредиентов в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Освещены основные направления развития производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также подготовки кадров для соответствующих отраслей, роль хлебобулочных и мучных изделий в питании, вопросы технологии и эффективности применения функциональных ингредиентов, пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств в отдельных группах этих товаров.

Добавлено: 2015-11-10 13:11:03
Сторiнки: [1] | 2) | 3) »»

 

Надходження по дисциплінах


Географія. Історія. Харчова та переробна промисловість Економіка
Загальні питання науки Прикладні науки. Суспільні науки
Комп'ютерні технології Природничі науки. Математика.

Періодичні видання на 2016 рік

 

Найменування

Місце знаходження примірників

 

AGRICULTURAL SCIENCE AND PRACTICE

Кафедра процесів ,обладнання та енергетичного менеджменту

DRINKS plus\ НАПИТКИ ПЛЮС

Читальний зал періодич. видань

АГРАРНА ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ 

Кафедра процесів ,обладнання та енергетичного менеджменту

АГРОБІЗНЕС  УКРАЇНА

Кафедра процесів ,обладнання та енергетичного менеджменту

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

Читальний зал періодич. видань

БАЛАНС

Кафедра  обліку та аудиту

БЕЗПЕКА  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Відділ охорони праці та кафедра БЖД

БЕЗПЕКА  ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

Кафедра БЖД

БИБЛИОПАНОРАМА

Читальний зал періодич. видань

БИБЛИОСФЕРА

Читальний зал періодич. видань

БІБЛІОТЕЧКА  ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

Профспілковий комітет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК І АУДИТ

Кафедра обліку та  аудиту

ВИНОДЕЛИЕ И ВИНОГРАДАРСТВО

Читальний зал періодич. видань

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВ. ЗМІНИ

Абонемент наукової літератури

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ

Читальний зал періодич. видань

ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ. РАДИ.  КОМПЛЕКТ

Читальний зал періодич. видань

ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ

Читальний зал періодич. видань

ВІСНИК КНТЕУ

Абонемент наукової літератури

ВІЧЕ

Читальний зал періодич. видань

ВОДА И ЭКОЛОГИЯ. Проблемы и решения

Читальний зал періодич. видань

ВОДА І ВОДООЧИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Читальний зал періодич. видань

ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ

Читальний зал періодич. видань

ВСЕ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Кафедра обліку та аудиту

ВСЕ О МЯСЕ

Читальний зал періодич. видань

ГЕОГРАФІЯ

Відділ довузівської підготовки

ДЕБЕТ-КРЕДИТ

Кафедра обліку та аудиту

ЕКОНОМІКА АПК. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ

Читальний зал періодич. видань

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ

Кафедра економіки промисловості

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. ПИЩЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Читальний зал періодич .видань

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

 

Кафедра менеджменту та логістики

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА  ВЛАСНІСТЬ  В УКРАЇНІ

Відділ з питань інтелектуальної  власності

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Кафедра БЖД

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ

Абонемент художньої літератури

КОМБИКОРМА

Читальний зал періоди. видань

КОНДИТЕРСКОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

Читальний зал періодич .видань

КОНДИТЕРСКОЕ И ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Читальний зал періодич. видань

ЛІТОПИС АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

Інформаційно-бібліограф.відділ

ЛІТОПИС ЖУРНАЛЬНИХ СТАТЕЙ

Інформаційно-бібліограф. відділ

ЛІТОПИС КНИГ

Інформаційно-бібліограф.відділ

ЛОГИСТИКА .  ПРОБЛЕМЫ  И РЕШЕНИЯ

Кафедра менеджменту та логістики

МАРКЕТИНГ – КОМПЛЕКТ

Кафедра маркетингу , підприємництва та торгівлі

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ

Кафедра маркетингу , підприємництва та торгівлі

МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Читальний зал періоди. видань

МАСЛОЖИРОВИЙ КОМПЛЕКС

Читальний зал періоди. видань

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ  ПОЛЯ

Кафедра вищої математики

МИР МОРОЖЕНОГО И БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

Читальний зал періоди. видань

МИР ПРОДУКТОВ

Читальний зал періодич. видань

МИР ТУРИЗМА

Читальний зал періодич. видань

МИР УПАКОВКИ

Читальний зал періодич. видань

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Читальний зал періодич. видань

МОЛОЧНАЯ ПРОМЫІШЛЕННОСТЬ

Читальний зал періодич. видань

МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ

Читальний зал періодич. видань

МЯСНОЙ БИЗНЕС

Читальний зал періодич. видань

МЯСНОЙ РЯД 

Читальний зал періодич. видань

МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Читальний зал періодич. видань

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

Штаб цивільного захисту

НАПИТКИ . ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Читальний зал періодич. видань

НАУКОВІ ПРАЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Абонемент наукової літератури

НАШЕ ПТАХІВНИЦТВО

Читальний зал періодич. видань

ОСВІТА

Читальний зал періодич. видань

ОСВІТА УКРАЇНИ

Читальний зал періодич. видань

ОТЕЛЬЕР- РЕСТОРАТОР

Читальний зал періодич. видань

ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ

Читальний зал періодич. видань

ОХОРОНА ПРАЦІ

Відділ охорони праці

ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА: ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДУКЦИЯ 

Читальний зал періодич. видань

ПИВО И НАПИТКИ

Читальний зал періодич .видань

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Читальний зал періодич. видань

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ

Ін-т післядипломної освіти

ПОЖЕЖНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Кафедра БЖД

ПРИКЛАДНАЯ БИОХИМИЯ  И МИКРОБИОЛОГИЯ

Читальний зал періодич. видань

ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Кафедра процесів ,обладнання та енергетичного менеджменту

ПРОДОВОЛЬЧА ІНДУСТРІЯ АПК

Читальний зал періодич. видань

ПРОДУКТЬІ & ИНГРЕДИЕНТЬІ

Читальний зал періоди. видань

ПРОФСПІЛКОВІ ВІСТІ

Профспілковий комітет

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Читальний зал періодич. видань

САХАР

Читальний зал періодич. видань

СПЕЦВИПУСК  ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»

Читальний зал періодич. видань

СТАТИСТИКА УКРАЇНИ

Читальний зал періодич. видань

СУЧАСНЕ ПТАХІВНИЦТВО

Читальний зал періодич. видань

СЫРОДЕЛИЕ И МАСЛОДЕЛИЕ

Читальний зал періодич. видань

ТАРА И УПАКОВКА

Читальний зал періодич. видань

ТВАРИННИЦТВО СЬОГОДНІ

Читальний зал періодич. видань

ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ

Читальний зал періодич. видань

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ АПК

Кафедра процесів ,обладнання та енергетичного менеджменту

ТОВАРИ І РИНКИ. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧ. ЖУРНАЛ

Читальний зал періодич. видань

УКРАИНСКИЙ ТУРИЗМ

Читальний зал періодич. видань

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛІ

Відділ довузівської підготовки

УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (НАНУ)

Кафедра. вищої математики

УПАКОВКА

Читальний зал періодич. видань

УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

Читальний зал періодич. видань

ФІНАНСИ УКРАЇНИ

Читальний зал періодич. видань

 ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, РЖ

Читальний зал періодич. видань

ХІМІЯ

Відділ довузівської підготовки

ХЛЕБНЫЙ И КОНДИТЕРСКИЙ БИЗНЕС

Читальний зал періодич. видань

ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ РОССИИ

Читальний зал періодич. видань

ХЛЕБОПРОДУКТЫ

Читальний зал періодич .видань

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ

Читальний зал періодич. видань

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА

Читальний зал періодич. видань

ЦУКОР УКРАЇНИ

Читальний зал періодич. видань

ЭКОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Читальний зал періодич. видань

ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ

Читальний зал періодич. видань

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. . ЭНЕРГЕТИКА  .ЭНЕРГОАУДИТ

Кафедра процесів ,обладнання та енергетичного менеджменту

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Кафедра процесів ,обладнання та енергетичного менеджменту