Нові надходження

Энергоэффективное управление абсорбционными холодильниками

Энергоэффективное управление абсорбционными холодильниками

Хобин В.А. Энергоэффективное управление абсорбционными холодильниками : монография / В.А.Хобин, О.А. Титлова. – Херсон : Гринь Д.С., 2014. – 216с. Монографія присвячена удосконаленню систем автоматичного управління абсорбційних холодильників в напрямі покращення умов зберігання продуктів та підвищення енергетичної ефективності.

Добалено: 2015-06-30 13:34:51
Криогенные технологии извлечения редких газов

Криогенные технологии извлечения редких газов

Бондаренко В.Л.  Криогенные технологии извлечения  редких газов: монография / В.Л. Бондаренко,  Ю.М. Симоненко. - Одесса: Астропринт, 2013. – 332с. В монографії розглянуто фізичні основи отримання інертних газів із атмосферного повітря. Надані  технологічні схеми основних етапів виробництва  гелію, неону, криптону та ксенону.

Добалено: 2015-05-28 12:39:18
Курс вищої математики

Курс вищої математики

Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь,  Ю.С. Федченко, В.Х.Кирилов, Н.П.Худенко. – Вид. 2-е перероб., та  допов. – Одеса: Друкарський дім, 2014. – Ч.1. – 161с.  Матеріал навчального посібника містить такі розділи вищої математики : основи лінійної алгебри, основи аналітичної геометрії, вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функції, невизначений  інтеграл.

Добалено: 2015-06-26 11:43:21
Терія ймовірностей та математична статистика

Терія ймовірностей та математична статистика

Швець В.Т. Терія ймовірностей та математична  статистика / В.Т. Швець. – Одеса: ВМВ, 2014. – 200с.  Навчальний посібник є вступом у теорію ймовірностей  та математичну статистику і в цілому відповідає  програмі відповідної дисципліни для технічних вузів. Від аналогічних підручників для класичних  університетів він відрізняється ширшим охопленням  проблематики теорії ймовірностей та математичної  статистики і меншою строгістю викладання матеріалу.

Добалено: 2015-05-26 12:17:03
Консервирование пищевых продуктов.   Микробиология, энергетика, контроль: монография

Консервирование пищевых продуктов. Микробиология, энергетика, контроль: монография

Пилипенко Л.Н.  Консервирование пищевых продуктов. Микробиология, энергетика, контроль: монография / Л.Н. Пилипенко, Я.Г.Верхивкер, И.В.Пилипенко. – Одесса: ВМВ, 2015. -232 с. У монографії розглядаються основні питання виробництва харчових  консервованих продуктів. Вказана роль та значення мікроорганізмів у консервному  виробництві, висвітлені мікробіологічні основи консервування, наведені мікробіологічні показники  та основні види мікробіологічного псування сировини та готової продукції. 

Добалено: 2015-05-26 11:39:30
Прикладная механика

Прикладная механика

Аванесьянц А.Г.  Прикладная механика:  учеб. пособие / А.Г.Аванесьянц , Р.В. Амбарцумянц, Г.А. Аванесьянц. -  Одесса: ВМВ, 2015.- 272с . У даному підручнику у стислій формі викладені основні інформаційні відомості про загальні методи  структурного, кінематичного та динамічного аналізу   механізмів. Викладено сучасні підходи з розрахунку деталей машин, наведені конструкції  транспортувальних машин, які використовуються в харчовому та зернопереробному виробництвах.

Добалено: 2015-05-26 12:22:53
Активне вентилювання та сушіння зерна

Активне вентилювання та сушіння зерна

Активне вентилювання та сушіння зерна / О.Г. Гапонюк, М.В. Остапчук, Г.М.Станкевич, О.І. Гапонюк.- О.: ВМВ, 2014. – 326с. У цьому виданні викладено принципи і технологічні схеми зберігання зерна, будова зерносховищ як об’єктів зберігання зерна; сучасних систем активного вентилювання і сушіння  зерна, контролю і керування процесом зберігання; математичний опис процесів тепловологообміну та гідравлічного опору зернового середовища.

Добалено: 2015-06-30 13:32:50
Поиск гармонии в человеческом взаимопонимании

Поиск гармонии в человеческом взаимопонимании

Поиск гармонии в человеческом взаимопонимании : науч.- учеб. пособие / Г.А.Черняк, И.А.Гордиенко, И.Н. Буценко и др.; под общ. ред. Г.В.Ангелова, Г.А.Черняк. – Херсон: Гринь Д.С., 2014. – 688с. У виданні використані класичні підходи із сучасних  досягнень психології та педагогіки з формування та виховання гармонічних стосунків в родині, навчанні, роботі, у відносинах між жінками та чоловіками. 

Добалено: 2015-05-26 12:04:41
Вища математика: теорія функцій комплексної змінної

Вища математика: теорія функцій комплексної змінної

Швець В.Т. Вища математика: теорія функцій комплексної змінної: навч. посіб. /  В.Т. Швець. – Одеса: ВМВ, 2014. – 284с. Навчальний посібник надає вступний матеріал до   теорії функцій комплексної змінної і в цілому  відповідає програмі з вищої математики для технічних  вузів.Підбір матеріалу зорієнтований на подальше використання комплексного аналізу при розв’язанні  задач математичної фізики, зокрема теорії інтегральних  перетворень. Тому центральне місце присвяче теорії інтегрування аналітичних функцій.

Добалено: 2015-05-26 12:16:13
Идентификация и классификация сельских территорий

Идентификация и классификация сельских территорий

Павлов А.И. Идентификация и классификация сельских территорий : теория, методология, практика: монография / А.И. Павлов. – Одесса : Астропринт, 2015. – 344с. У цьому  виданні надані основи класифікації сільських територій ,тенденції, стратегічні напрями та політика їх інтегрованого розвитку.

Добалено: 2015-05-26 12:03:11
Испарительные охладители в альтернативной энергетике

Испарительные охладители в альтернативной энергетике

Испарительные охладители в альтернативной  энергетике / А.В. Дорошенко, С.Ю. Васютинский, С.О. Филин, Б. Закшевский. –Щецин: ZAPOL, 2011. - 440с. Монографія присвячена сонячним системам тепло-холодопостачання. Розроблені комбіновані системи теплопостачання на основі суміщення сонячних та традиційних джерел енергії.Представлено нове  покоління сонячних сушильно-випарювальних холодильних систем та систем кондиціонування  повітря з використання  полімерних матеріалів.

Добалено: 2015-05-26 12:14:03
Основи холодильних технологій

Основи холодильних технологій

Лозовський А.П. Основи холодильних технологій: навч. посіб. /А.П.Лозовський, О.М. Іванов. – Суми: Унів. кн., 2014. – 149с. У посібнику викладено основи холодильних технологій у переробній промисловості для обробки, переробки та зберігання сировини і продукції  рослинного та тваринного походження. наведено основні способи отримання та використання штучного холоду на різних стадіях технологічного процесу

Добалено: 2015-05-26 12:20:48
Обладнання для виробництва морозива

Обладнання для виробництва морозива

Обладнання для виробництва морозива: навч. посіб / І.І. Бартковський, О.М. Рибак, Г.Є.Поліщук та ін.- Київ: Поліграфич,  2014.- 316с.: іл. У навчальному посібнику наведено сучасне обладнання для підготовки теплового та механічного оброблення, фрезерування сумішей та формування і загартування морозива.

Добалено: 2015-05-26 11:41:26
Расчеты систем кондиционирования и вентиляции

Расчеты систем кондиционирования и вентиляции

Перепека В.И.  Расчеты систем кондиционирования и вентиляции / В.И. Перепека, Н.В. Жихарева. – Одеса:  ТЭС, 2014. – 240с. У даній книзі розглянуті методи розрахунку систем   кондиціонування повітря та вентиляції з метою  зменшення енергоспоживання, наведені методики  розрахунку нестаціонарних теплопритоків до  кондиціонованого приміщення для вибору необхідної продуктивності кондиціонеру.

Добалено: 2015-05-26 12:17:46
Проектування холодильників для зберігання плодоовочевої продукції

Проектування холодильників для зберігання плодоовочевої продукції

Хмельнюк  М.Г.  Проектування холодильників для зберігання плодоовочевої продукції: підручник / М.Г. Хмельнюк, В.П. Кочетков, А.В. Форостюк;  під заг. ред. М.Г. Хмельнюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 162с. У даному підручнику надана методологія проектування       холодильників плодоовочесховищ на основі використання інформації діючих державних та  міжнародних норм проектування будівельних  конструкційних холодильників-плодоовочесховищ різного призначення (ДБН), та інформації діючих державних та міжнародних стандартів продукції та  технологічного регламенту зберігання.

Добалено: 2015-05-26 12:21:47
Моделювання нанотехнологічних електронних засобів

Моделювання нанотехнологічних електронних засобів

Кудря В.Г.  Моделювання нанотехнологічних електронних засобів: монографія / В.Г.Кудря; Одеська нац. акад. харч. технологій. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 780с. Розглядаються сучасні методи технології моделювання та виробництва електронних нановиробів. Подання матеріалу виконується в чіткій та логічній послідовності і відповідає сучасному рівню розвитку науки та техніки.

Добалено: 2015-05-26 12:05:34
Прикладная механика

Прикладная механика

Аванесьянц А.Г.  Прикладная механика: учеб. пособие / А.Г. Аванесьянц, Р.В. Амбарцумянц, Г.А. Аванесьянц. - Одесса: ВМВ, 2014. – 280с.  В учбовому посібнику викладені базові матеріали з теорії механізмів та машин, теоретичної механики, опору матеріалів, а також деталей машин та підйомнотранспортних машин.

Добалено: 2015-05-26 12:11:12
Технология продукции ресторанного хозяйства

Технология продукции ресторанного хозяйства

Салавелис А.Д. Технология продукции ресторанного хозяйства: учеб. пособие / А.Д. Салавелис, Л.Н. Тележенко, С.Л.Колесниченко. -  Одесса: Освита Украины, 2014. –330с.: ил. В учбовому посібнику розглянуто технології виробництва кулінарної продукції та страв зі всіх видів сировини в умовах підприємств ресторанного господарства, наведена характеристика традиційних та інноваційних способів приготування страв.

Добалено: 2015-06-30 13:29:54
Російсько- український словник - довідник наукових і технічних термінів холодильної техніки ( холодильні машини і теплові помпи)

Російсько- український словник - довідник наукових і технічних термінів холодильної техніки ( холодильні машини і теплові помпи)

Морозюк Л.І. Російсько- український словник- довідник наукових і технічних термінів холодильної  техніки ( холодильні машини і теплові помпи): навч посіб. / Л.І. Морозюк, О.І Южакова. – Херсон:  Грінь Д.С., 2014. – 366с.  Словник-довідник призначений для студентів, які навчаються у вищих технічних закладах  за фахом  “ Холодильні машини та установки “ , а також для  аспірантів та інженерів, що працюють у галузі   низькотемпературної техніки.

Добалено: 2015-05-26 12:19:51
Технологія хлібопекарського виробництва.

Технологія хлібопекарського виробництва.

Лебеденко Т.Є. Технологія хлібопекарського виробництва. Практикум: навч. посіб. / Т.Є.Лебеденко, Г.Ф. Пшенішнюк, Н.Ю. Соколова. – Одеса : Освіта України, 2014. – 392с. У навчальному посібнику викладені процеси з визначення якості сировини, напівфабрикатів та готових виробів  хлібопекарського виробництва; з визначення впливу якості основної сировини, технологічних параметрів,  рецептурних компонентів на властивості та якість напівфабрикатів та готових виробів.

Добалено: 2015-06-26 11:41:55
Холодильні установки та сфери їх використання

Холодильні установки та сфери їх використання

Хмельнюк М.Г. Холодильні установки та сфери їх використання: підручник / М.Г. Хмельнюк,  О.С. Подмазко, І.О.Подмазко; Під заг. ред. М.Г.Хмельнюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 484с. У підручнику, створеному викладачами Навч.-учбового ін-ту холоду,кріотехнології та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського Одеської нац. акад. харч.   технологій, описані холодильні установки, що використовуються в різних галузях народного  господарства.

Добалено: 2015-05-26 12:14:57
Кадрове діловодство

Кадрове діловодство

Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч.  посіб. / В.М. Данюк, Л.П. Кулаковська. – 3-є  вид. – К.: Каравела, 2012. – 240с. У посібнику висвітлені питання організації  діловодства, класифікація кадрової документації; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, порядку  оформлення документів для призначення  пенсій. Текст проілюстровано зразками документів, таблицями.

Добалено: 2015-05-26 13:13:55
Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства

Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства

Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства : навч. посіб. / О.В. Новікова, Л.О. Радченко, К.П. Вініченко та ін. –Харків : Світ книг, 2014. – 411с.  В навчальному посібнику викладена  характеристика організації обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства. Розглянута специфіка  ресторанного господарства в індустрії гостинності, методи, форми, технології  обслуговування. 

Добалено: 2015-05-26 13:15:07
Російсько-український словник художніх термінів

Російсько-український словник художніх термінів

Шкаруба Л.М. Російсько-український словник  художніх термінів: навч. посіб. / Л.М.Шкаруба, Л.С. Спанатій. – К.: Каравела, 2012. – 320с. Словник містить термінологію архітектури, живопису, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва

Добалено: 2015-05-26 13:15:58
Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі

Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі

Свідло К.В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі : підручник / К.В. Свідло,  Т.А. Лазарєва, Л.О.Бачієва. – Х. : Світ книг, 2013. –    225с. Автори підручника розкривають роль науки у науково- технічному прогресі, методику наукових досліджень в  харчовій галузі, основи патентознавства, форми  підгототовки кадрів.

Добалено: 2015-05-28 12:42:34
Нутриціологія

Нутриціологія

Нутриціологія : навч. посіб. / Н.В. Дуденко  Л.Ф. Павлоцька, Т.А. Лазарєва та ін.; під заг. ред. Н.В. Дуденко. – Х.: Світ книг, 2013. – 560с. В посібнику викладено теоретичні основи та роль  харчування в забезпеченні процесів життєдіяльності людини, наслідки нестачі та надлишку харчових речовин у раціонах, харчова та біологічна цінність  продуктів, роль генетично-модифікованих продуктів та продуктів з функціональними властивостями.

Добалено: 2015-05-26 12:54:27
Туристичне країнознавство

Туристичне країнознавство

Туристичне країнознавство : навч.посіб. / за ред.   В.Ф. Семенова. – Херсон : Грінь Д.С. 2013. – 392с. У навчальному посібнику аналізується туристична  привабливість регіонів і країн Світу, розглядаються  туристичні ресурси найбільш привабливих країн,     тенденції розвитку туризму у світовому просторі.

Добалено: 2015-05-28 12:47:53
Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту

Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту :  підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В.Піча. – К. :  Каравела, 2012. – 544с. У підручнику розглянуті питання організації  аудиторської діяльності, методики проведення  аудиту у суб’єктів господарювання з урахуванням  міжнародної та вітчизняної нормативної бази.

Добалено: 2015-06-30 13:27:05
Ідентифікація пластмас

Ідентифікація пластмас

Ідентифікація пластмас : підручник / А.А. Дубініна, В.В. Євлаш, Г.А.Синицина, Л.В.Кононенко. – Харків :  Світ книг, - 242с.   У підручнику міститься аналіз полімерних матеріалів хімічними, фізичними та фізико-хімічними методами.  Надано санітарно-гігієнічну оцінку виробам із   пластмас.

Добалено: 2015-05-26 12:58:49
Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів

Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів

Новікова О.В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів : навч. посіб. / О.В. Новікова. – К.: Ліра-К, 2013. – 540с. У навчальному посібнику викладено  комплексну технологію виробництва  хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів. Розглянуто основні та додаткові  види сировини хлібобулочного  кондитерського виробництва. Наведено  методи контролю якості хліба, причини  дефектів. Описано технологію виготовлення борошняних кондитерських виробів

Добалено: 2015-05-26 13:17:02
Механізми регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку паливно-енергетичного комплексу

Механізми регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку паливно-енергетичного комплексу

Квач  Я.П. Механізми регулювання інноваційно- інвестиційного розвитку паливно-енергетичного комплексу : монографія  /А.П. Квач, - О.: ВМВ, 2013. – 346с. У монографії проведено комплексне  дослідження процесів ефективності розвитку  ПЕК України, визначено методи та важелі  управління. Приділено увагу виробництву  електроенергії на оновлених і нетрадиційних джерелах енергії

Добалено: 2015-06-30 13:27:16
Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля.

Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля.

Смірнитська М.Б. Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М.Б.Смирнитська, Р.М.Тріщ. – Харків : Світ книг, 2014. – 362с. У навчальному посібнику викладені актуальні питання охорони праці в галузі ресторанного господарства та  торгівлі

Добалено: 2015-05-26 12:53:24
Процеси і апарати харчових виробництв

Процеси і апарати харчових виробництв

Черевко О.І. Процеси і апарати харчових  виробництв : підручник  / О.І. Черевко,  А.М. Поперечний. – 2-ге видання, допов. та виправл. – Харків: Світ книг, 2014. – 496с. Друге доповнене видання підручника розкриває основні поняття, класифікацію, моделювання  процесів та апаратів харчової галузі, ретельно описуються процеси, що мають важливе значення у виготовленні продукції харчових виробництв. Особлива увага приділяється питанням оптимізації   процесів та збереженню енергетичних ресурсів. Видання доповнене розділом  “Біохімічні  процеси“.

Добалено: 2015-06-30 13:31:47
Стратегія та контроль інноваційного розвитку підприємства: монографія

Стратегія та контроль інноваційного розвитку підприємства: монографія

Черкасова Т.І.  Стратегія та контроль  інноваційного розвитку підприємства:  монографія / Т.І. Черкасова, І.В. Палагіна; під наук. ред. Є.А. Бельтюкова; ОНПУ. – О.: Інтерпрінт, 2010. – 316с. Авторами монографії розглянуто сутність і  характерні особливості економічного розвитку  промислового підприємства в умовах  інноваційної моделі. Розроблено систему  контролю за реалізацією стратегії інноваційного розвитку підприємства.

Добалено: 2015-05-26 13:10:54
Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ

Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ

Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ : навч. посіб. / Г.Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2012. – 224с.   Зміст посібника починається з історії розвитку  комп’ютерної техніки. Розглянуто принципи   роботи сучасних процесорів, подано інформацію  про апаратне забезпечення ПЕОМ.

Добалено: 2015-05-28 12:41:58
Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів.

Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів.

Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів : навч посіб. / Л.О. Родченко, П.П. Пивоваров, О.В. Новікова та ін. – Х.: Світ книг,  4012. – 288с.  Видання містить характеристику організації  обслуговування іноземних туристів в закладах  ресторанного господарства. Наведений детальний опис  процесів обслуговування туристів. Надано приклад організації обслуговування на VIP-рівні.

Добалено: 2015-05-26 13:00:27
Основи аудиту

Основи аудиту

Стасишен М.С. Основи аудиту ( в схемах,  графіках і таблицях) : навч. посіб. / М.С. Стасишен, Ю.В.Піча. – К.: Каравела, 2012. – 192с. У навчальному посібнику розкриваются основи  дисциплін з аудиту згідно міжнародних стандартів аудиту і Закону України “ Про аудиторську  діяльність“  у вигляді схем, графіків і таблиць.

Добалено: 2015-06-30 13:34:00
Экономика и организация совместных предприятий

Экономика и организация совместных предприятий

Большаков Е.А. Экономика и организация совместных предприятий : монография / Е,А. Бельтюков,  М.М. Окс;  под ред. Е.А. Бельтюкова; ОНПУ. – О. : Интерпринт, 2011. – 304с. В книге рассмотрены теоретические основы создания  совместных предприятий, обоснована оптимальная структура промышленных совместных предприятий и основные факторы их эффективного развития.

Добалено: 2015-05-28 12:46:59
Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум.

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум.

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум : навч. посіб. / О.І. Черевко, В.М. Михайлов, Л.В. Кіптела та ін.;  Харк. Держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х.: Світ книг, 2013. – 168с. У навчальному посібнику представлені всі основні розділи курсу ” Процеси і апарати харчових   виробництв “ для спеціальностей інженер-механік  та інженер-технолог  підприємств харчування та  харчових вирбництв.

Добалено: 2015-05-28 12:44:35
Товарознавство непродовольчих товарів

Товарознавство непродовольчих товарів

Товарознавство непродовольчих товарів : навч. посіб.  / Л.О. Радченко, Л.Д. Льовшина, М.П. Головко та ін  Х.: Світ книг, 2013. – 943с.  Навчальний посібник містить відомості про всі групи  непродовольчих товарів, наведена їх класифікація. Також висвітлюються формування асортименту. основи виробництва, оцінки споживчих властивостей товарів.   

Добалено: 2015-05-28 12:41:04
Економіка ресторанного господарства

Економіка ресторанного господарства

Економіка ресторанного господарства : навч.посіб.  / Н.О.Власова, Н.С. Краснокутська, О.А. Круглова, І.В. Мілаш. – Х.: Світ книг, 2013. – 389с. У виданні системно розглянуто економічні питання   щодо сутності та особливості розвитку ресторанного  господарства у сучасних умовах глобалізації  економічних відносин та інноваційних змін у технологіях виробництва кулінарної продукції та управління окремими підприємствами.

Добалено: 2015-05-26 12:56:36
 

Нові книги з актуальних питань харчової, переробної промисловості та інших наукових напрямків


Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів

Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів

Новікова О.В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів : навч. посіб. / О.В. Новікова. – К.: Ліра-К, 2013. – 540с. У навчальному посібнику викладено  комплексну технологію виробництва  хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів. Розглянуто основні та додаткові  види сировини хлібобулочного  кондитерського виробництва. Наведено  методи контролю якості хліба, причини  дефектів. Описано технологію виготовлення борошняних кондитерських виробів

Добалено: 2015-05-26 13:17:02
Російсько-український словник художніх термінів

Російсько-український словник художніх термінів

Шкаруба Л.М. Російсько-український словник  художніх термінів: навч. посіб. / Л.М.Шкаруба, Л.С. Спанатій. – К.: Каравела, 2012. – 320с. Словник містить термінологію архітектури, живопису, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва

Добалено: 2015-05-26 13:15:58
Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства

Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства

Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства : навч. посіб. / О.В. Новікова, Л.О. Радченко, К.П. Вініченко та ін. –Харків : Світ книг, 2014. – 411с.  В навчальному посібнику викладена  характеристика організації обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства. Розглянута специфіка  ресторанного господарства в індустрії гостинності, методи, форми, технології  обслуговування. 

Добалено: 2015-05-26 13:15:07
Кадрове діловодство

Кадрове діловодство

Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч.  посіб. / В.М. Данюк, Л.П. Кулаковська. – 3-є  вид. – К.: Каравела, 2012. – 240с. У посібнику висвітлені питання організації  діловодства, класифікація кадрової документації; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, порядку  оформлення документів для призначення  пенсій. Текст проілюстровано зразками документів, таблицями.

Добалено: 2015-05-26 13:13:55
Механізми регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку паливно-енергетичного комплексу

Механізми регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку паливно-енергетичного комплексу

Квач  Я.П. Механізми регулювання інноваційно- інвестиційного розвитку паливно-енергетичного комплексу : монографія  /А.П. Квач, - О.: ВМВ, 2013. – 346с. У монографії проведено комплексне  дослідження процесів ефективності розвитку  ПЕК України, визначено методи та важелі  управління. Приділено увагу виробництву  електроенергії на оновлених і нетрадиційних джерелах енергії

Добалено: 2015-06-30 13:27:16
Сторiнки: [1] | 2) | 3) »»

 

Надходження по дисциплінах


Географія. Історія. Харчова та переробна промисловість Економіка
Загальні питання науки Прикладні науки. Суспільні науки
Комп'ютерні технології Природничі науки. Математика.

Підписні періодичні видання на 2015 рік

 

                Найменування

Місце знаходження примірників

 

DRINKS plus\ НАПИТКИ ПЛЮС

Читальний зал періодичних видань

WORLD MEAT TECHNOLOGIES

Читальний зал періодичних видань

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

Читальний зал періодичних видань

ВИНОДЕЛИЕ И ВИНОГРАДАРСТВО

Читальний зал періодичних видань

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ЗМІНИ

Абонемент наукової літератури

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ. ДОДОТОК «ЗАКОНИ УКРАЇНИ»

Абонемент наукової літератури

ВІСНИК КНТЕУ

Читальний зал періодичних видань

 ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Читальний зал періодичних видань

ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ   ДИЕТОЛОГИИ 

Читальний зал періодичних видань

ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ

Читальний зал періодичних видань

ВСЕ О МЯСЕ

Читальний зал періодичних видань

ЕКОНОМІКА АПК

Читальний зал періодичних видань

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ЕЛЕКТРОТЕМА

Читальний зал періодичних видань

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.ПИЩЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Читальний зал періодичних видань

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Читальний зал періодичних видань

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЗБІРНИК ТА КОМЕНТАРІ  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ

Абонемент художньої літератури

КОМБИКОРМА

Читальний зал періодичних видань

КОНДИТЕРСКОЕ И ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Читальний зал періодичних видань

КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Читальний зал періодичних видань

КОРМИ І ФАКТИ

Читальний зал періодичних видань

ЛІТОПИС АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

ЛІТОПИС ЖУРНАЛЬНИХ СТАТЕЙ

Інформаційно-бібліографічний відділ

ЛІТОПИС КНИГ

Інформаційно-бібліографічний відділ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Читальний зал періодичних видань

МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Читальний зал періодичних видань

МИКРОБИОЛОГИЯ ОБЩАЯ, ВЫПУСК «РЖ» с УКАЗАТЕЛЕМ 

Читальний зал періодичних видань

МИР МОРОЖЕНОГО И БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

Читальний зал періодичних видань

МИР ПРОДУКТОВ

Читальний зал періодичних видань

МИР ТУРИЗМА

Читальний зал періодичних видань

МИР УПАКОВКИ

Читальний зал періодичних видань

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Читальний зал періодичних видань

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ТОВАРИ  І РИНКИ»

Читальний зал періодичних видань

МОЛОЧНАЯ ПРОМЫІШЛЕННОСТЬ

Читальний зал періодичних видань

МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ

Читальний зал періодичних видань

МЯСНОЙ БИЗНЕС

Читальний зал періодичних видань

МЯСНОЙ РЯД 

Читальний зал періодичних видань

МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Читальний зал періодичних видань

НАУКОВІ ПРАЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Читальний зал періодичних видань

НАШЕ ПТАХІВНИЦТВО

Читальний зал періодичних видань

ОСВІТА

Читальний зал періодичних видань

ОСВІТА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ОТЕЛЬЕР-РЕСТОРАТОР

Читальний зал періодичних видань

ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА: ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДУКЦИЯ 

Читальний зал періодичних видань

ПИВО И НАПИТКИ

Читальний зал періодичних видань

ПИТАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Читальний зал періодичних видань

 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Читальний зал періодичних видань

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Читальний зал періодичних видань

ПРИКЛАДНАЯ БИОХИМИЯ  И МИКРОБИОЛОГИЯ

Читальний зал періодичних видань

ПРОДУКТЬІ & ИНГРЕДИЕНТЬІ

Читальний зал періодичних видань

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Читальний зал періодичних видань

САХАР

Читальний зал періодичних видань

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»

Читальний зал періодичних видань

СТЕКЛЯННАЯ ТАРА

Читальний зал періодичних видань

СТАТИСТИКА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

СУЧАСНЕ ПТАХІВНИЦТВО

Читальний зал періодичних видань

СЫРОДЕЛИЕ И МАСЛОДЕЛИЕ

Читальний зал періодичних видань

ТАРА И УПАКОВКА

Читальний зал періодичних видань

ТВАРИННИЦТВО СЬОГОДНІ

Читальний зал періодичних видань

ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ.  ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА. РЖ

Читальний зал періодичних видань.

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Читальний зал періодичних видань

УКРАИНСКИЙ ТУРИЗМ

Читальний зал періодичних видань

УПАКОВКА

Читальний зал періодичних видань

УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

Читальний зал періодичних видань

ФІНАНСИ УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

 ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, РЖ

Читальний зал періодичних видань

ХЛЕБОПЕК

Читальний зал періодичних видань

ХЛЕБНЫЙ И КОНДИТЕРСКИЙ БИЗНЕС

Читальний зал періодичних видань

ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ РОССИИ

Читальний зал періодичних видань

ХЛЕБОПРОДУКТЫ

Читальний зал періодичних видань

ХЛІБОПЕКАРСЬКА І КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА

Читальний зал періодичних видань

ЦУКОР УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ЭКОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Читальний зал періодичних видань

ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ

Читальний зал періодичних видань

 

АГРАРНА ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ

Каф. процесів. та апаратів

БАЛАНС

Кафедра  обліку та аудиту

 

 

БЕЗПЕКА  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Відділ охорони праці

БЕЗПЕКА  ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

Кафедра БЖД

БІБЛІОТЕЧКА  ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

Профспілковий комітет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК І АУДИТ

Кафедра обліку та  аудиту

 

 

 

 

ВСЕ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Кафедра обліку та аудиту

ВСЕ ПРО БУХ,ОБЛІК

Кафедра обліку та аудиту

ГЕОГРАФІЯ

Довуз.підгот.

ДЕБЕТ-КРЕДИТ

Кафедра обліку та аудиту

 

 

 

 

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Кафедра менеджменту та фінансів

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА  ВЛАСНІСТЬ  В УКРАЇНІ

Відділ з питань інтелектуальної  власності

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Кафедра безпеки  життєдіяльності

 

 

ЛОГИСТИКА .ПРОБЛЕМЫ  И РЕШЕНИЯ

Кафедра менеджменту та логістики

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ  ПОЛЯ

Кафедра вищої математики

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ

Кафедра маркетингу

МАРКЕТИНГ - КОМПЛЕКТ

Кафедра маркетингу

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

Штаб цивільного захисту

ОХОРОНА ПРАЦІ

Відділ охорони праці

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА  В УКРАЇНІ

Ін-т післядипломної освіти

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Кафедра технології вина

ПРОФСПІЛКОВІ ВІСТІ

Профспілковий комітет

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (НАНУ)

Кафедра. вищої математики

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛІ

Довуз. підгот.

ХІМІЯ

Відділ довуз.підгот.

 

 

 CHIP. GO DIGITAL

Вич.центр