Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Відгуки
Пропозиції видавництв
Зараз на сайті: 11
Сьогодні: 51
Вчора: 109
На поточному тижні: 51
На минулому тижні: 1099
У поточному місяці: 5256
У минулому місяці: 7875
Усього: 294480

Оздоровчі продукти на основі топінамбура

Оздоровчі продукти на основі топінамбура

Біленька, І.Р. Оздоровчі продукти на основі топінамбура: монографія / І.Р. Біленька, Н.А. Лазаренко. – Одеса: Букаєв В.В., 2015. – 127 с. Монографія включає науково обґрунтовані технології виробництва ферментованих соків та пастоподібних продуктів на основі топінамбура, дозволяє розширити асортимент оздоровчих продуктів харчування. Представлена інформація про сучасний стан виробництва оздоровчих продуктів, класифікацію ферментованої продукції; досліджено процес ферментації бульб топінамбура; розроблено рецептурні співвідношення компонентів ферментованих соків та пастоподібних продуктів на основі топінамбура.      

Добалено: 2016-10-25 17:56:20
Мучные смеси из зерновых культур

Мучные смеси из зерновых культур

Жигунов, Д.А. Мучные смеси из зерновых культур: монография / Д.А. Жигунов, О.С. Волошенко. – Київ: Освіта України, 2013. – 156 с. В монографии рассмотрены виды и ассортимент муки, вырабатываемой на мукомольных и крупяных заводах, приведены схемы технологического процесса их производства, изучены особенности химического состава и биологическая ценность различных видов муки и побочных продуктов. Показаны пути повышения пищевой ценности хлебопродуктов и создания мучных смесей из зерновых культур как способа расширения ассортимента готовой продукции на мукомольных заводах.  

Добалено: 2016-10-25 17:49:27
Технологія використання стиснених газів

Технологія використання стиснених газів

Мілованов, В.І. Технологія використання стиснених газів: підручник / В.І. Мілованов, В.М. Ярошенко, Г.А. Бондаренко. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2015. – 449 с. У підручнику викладені основні характеристики різних газів, які у стиснутому виді знаходять практичне використання у різноманітних технологічних процесах промислового виробництва, агротехнологічного комплексу та побуті. Розглядаються теоретичні та практичні системи стиснення газів, основні процеси газових технологій, види компресорних установок, установки фільтрації, сепарації, охолодження та осушення газів у процесі їх підготовки для безпосереднього використання у технологічних процесах. Значна увага приділяється технологіям використання стиснутого повітря, технічних та паливних газів як природного так і штучного походження Аналізується термоекономічний метод порівняння та оптимізації газових технологій та напрямки ефективної утилізації вторинних потоків енергії.

Добалено: 2016-10-25 18:05:22
Компьютерная математика в среде Maxima: теория и практика

Компьютерная математика в среде Maxima: теория и практика

Кириллов, В.Х. Компьютерная математика в среде Maxima: теория и практика: монография / В.Х. Кириллов, А.К. Ширшков. – Одесса: ВМВ, 2015. – 312 с. Монография посвящена курсу высшей математики технических вузов и включает основные разделы: линейная алгебра, векторная алгебра, теория матриц , аналитическая геометрия, теория пределов, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, числовые ряды. Наряду с традиционной методологией решения задач высшей математики приводятся алгоритмы и программы решения задач с применением универсальной системы компьютерной алгебры Maxima. Монография адресована студентам бакалаврам, магистрам инженерных и экономических специальностей, преподавателям естественных дисциплин, научным работникам, применяющих методы высшей математики и информационные технологии в практической работе

Добалено: 2016-10-25 18:08:52
Соціо – еколого - економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах

Соціо – еколого - економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах

Соціо – еколого - економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання: монографія / за ред. О.І. Павлова; Одес. нац. акад. харч. технологій, Навч.-наук. ін-т приклад. економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна. – Одеса: Астропринт, 2015. – 512 с. У монографії визначено наукові підходи до виявлення та розв’язання проблем соціо-еколого-економічного розвитку агропродовольчої сфери. Виявлено економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери в сучасних умовах та розкрито шляхи їх розв’язання. Обґрунтовано інституціональні й політико-управлінські засади збалансованого розвитку агропродовольчої сфери. Видання розраховано на фахівців з економіки, менеджменту та маркетингу, викладачів, аспірантів та студентів.

Добалено: 2016-10-25 17:30:31
Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства

Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства

Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства: монографія / В.В. Немченко, Ф.А. Трішин, Л.В. Іванченкова та ін.; за заг. ред. В.В. Немченка. – Одеса: Фенікс, 2015. – 360 с. В колективній монографії кафедри обліку та аудиту Одеської національної академії харчових технологій висвітлено питання перспектив розвитку фінансової системи, системи бухгалтерського фінансового, статистичного, податкового та управлінського обліку, податкової політики підприємств, аспекти аналізу потенційних загроз, автоматизації простежуванності інформації, оцінки ефективності та контролю в межах системи управління фінансово-економіною безпекою підприємств харчової промисловості.

Добалено: 2016-10-25 17:38:46
Тенденції розвитку підприємств в нових реаліях України

Тенденції розвитку підприємств в нових реаліях України

Тенденції розвитку підприємств в нових реаліях України: монографія / І.І. Савенко, Н.О. Домбровська, Ю.Б. Каламан та ін.; за ред. І.І. Савенка, І.О. Седікової. – Одеса: Букаєв В.В., 2015. – 128 с. Монографічний огляд присвячено дослідженню стану розвитку харчової та переробної галузей, галузі готельно- ресторанного бізнесу, визначенню позитивних та негативних моментів і їх діяльності та розробка рекомендацій, щодо усунення негативних моментів розвитку. Узагальненням магістерських робіт є статті викладачів кафедри та магістрів, які покладенні в основу даної монографії.  

Добалено: 2016-10-25 17:44:07
Моделювання та діагностика газотурбінних установок та компресорів

Моделювання та діагностика газотурбінних установок та компресорів

Подмазко, І.О. Моделювання та діагностика газотурбінних установок та компресорів : підручник / І.О. Подмазко, Н.О. Піщанська. - Одесса : Зовнішрекламсервіс, 2015. – 290 с. У підручнику описані моделювання та технічна діагностика газотурбінних установок та компресорів, що використовуються в різних галузях народного господарства. Розглянуте математичне моделювання поршневих, гвинтових, спіральних, відцентрових, осьових компресорів, газотурбінних установок та двигунів внутрішнього згорання. Для студентів машинобудівних, енергетичних і технологічних вищих учбових закладів. Матеріали підручника можуть бути корисними для наукових, інженерно – технічних працівників, викладачів, студентів та аспірантів.

Добалено: 2016-10-25 17:10:12
Ефективність управління інноваційним розвитком зернового виробництва. Економічні аспекти

Ефективність управління інноваційним розвитком зернового виробництва. Економічні аспекти

Петренко, О.П. Ефективність управління інноваційним розвитком зернового виробництва. Економічні аспекти: монографія / О.П. Петренко, Д.Ф. Харківський. – Одеса: Інтерпрінт, 2014. – 192 с. В монографії досліджено питання сутності та системного уявлення ефективного інноваційного управління розвитком зернового виробництва. Проведено аналіз стану управління розвитком зернового виробництва та запропоновано організаційно - економічні шляхи покращення їх якості. Розроблено концепцію ефективного управління зернового виробництва та систему показників, що характеризують цей процес. Для наукових працівників, менеджерів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, шкіл бізнесу.  

Добалено: 2016-10-25 17:45:53
Биологические методы в оценке безопасности растительных пищевых продуктов и ингредиентов

Биологические методы в оценке безопасности растительных пищевых продуктов и ингредиентов

Пилипенко, Л.Н. Биологические методы в оценке безопасности растительных пищевых продуктов и ингредиентов: монография / Л.Н. Пилипенко, И.В. Пилипенко. – Одесса: Optimum, 2014. – 264 c. В монографии описаны основные группы и виды токсикантов и контаминантов, являющихся опасными факторами и формирующими риски пищевого сырья, ингредиентов и продуктов. Рассмотрены теоретические и практические аспекты применения биологических методов в оценке безопасности и растительных пищевых продуктов и ингредиентов, приведены оригинальные методы биотестирования.

Добалено: 2016-10-25 18:11:50
Вища математика: теорія функцій комплексної змінної

Вища математика: теорія функцій комплексної змінної

Швець, В.Т. Вища математика: теорія функцій комплексної змінної: навч. посіб. / В.Т. Швець. – Одеса: ВМВ, 2014. – 234 с. Навчальний посібник є вступом у теорію функцій комплексної змінної. Також в посібнику розглянуто інтегрування функцій, що мають особливості на дійсній осі, або близько від неї, досліджені кватерніони та бікватерніони, як подальші узагальнення комплексних чисел та їх використання в теоретичній фізиці. Підбір матеріалу для навчального посібника зорієнтований на подальше використання комплексного аналізу при розв'язанні задач математичної фізики, зокрема теорії інтегральних перетворень. Тому центральне місце присвячене теорії інтегрування аналітичних функцій. Посібник містить різноманітні задачі та їх розв'язання, а також задачі, призначені для самостійної роботи. Посібник розрахований на студентів та аспірантів технічних вузів.

Добалено: 2016-10-25 17:23:27
Вода для чайних напоїв

Вода для чайних напоїв

Коваленко, О.О. Вода для чайних напоїв: монографія / О.О. Коваленко, Д.І. Вєтров. – Херсон: Гринь Д.С., 2014. – 140 с. Наведено структуру та характеристику ринку функціональних напоїв в Україні та світі. Показано, що виробництво напоїв з чайної сировини - це перспективний напрямок його розвитку. Визначено групу розчинених речовин технологічної води, які чинять вплив на якість чайних напоїв, та досліджено ступінь цього впливу. Сформульовано рекомендації щодо хімічного складу води, призначеної для виробництва напоїв з чайної сировини в закладах ресторанного господарства. Досліджено ефективність кондиціювання водопровідної води до рекомендованого складу за допомогою побутових фільтрів. Розроблено технологічну схему і визначені технологічні параметри, які дозволяють отримувати воду із рекомендованим складом. Показано, що чайні напої на доочищеній воді мають більший вміст поліфенольних речовин, вітаміну С, кофеїну, а також володіють кращими органолептичними властивостями ніж напої, приготовлені на водопровідній воді без додаткового очищення. Монографія може бути корисною для студентів, аспірантів, фахівців, які займаються питання підготовки води для виробництва напоїв в закладах ресторанного господарства.

Добалено: 2016-10-25 18:12:55
Сучасні сенсори автоматичних систем

Сучасні сенсори автоматичних систем

Вашпанов, Ю.А. Сучасні сенсори автоматичних систем: навч. посіб. / Ю.А. Вашпанов.  – Одеса: ВМВ, 2014. – 240 с.  Навчальний посібник присвячений питанням застосування нового покоління smart (intelligent) сенсорів для сучасних автоматичних систем. Розглянуті питання сучасних нанотехнологій для створення інтелектуальних сенсорів, наведено основні дані про сучасні наносенсори, сучасні цифрові технології обробки сигналів та засобів бездротової передачі даних, спеціалізовані мікроконтролери. Обговорюються питання систем машинного зору, створення роботів та наведені відомості про роботизовані виробництва, а також питання про модернізацію вимірювально-інформаційних систем автоматизації за рахунок масштабної сенсорізації виробництва. Для магістрів та аспірантів вищих технічних навчальних закладів і спеціалістів з автоматизації технологічних процесів.

Добалено: 2016-10-25 17:21:22
Моделювання та оптимізація систем кондиціювання повітря

Моделювання та оптимізація систем кондиціювання повітря

Жихарєва, Н.В. Моделювання та оптимізація систем кондиціювання повітря: навч. посіб. / Н.В. Жихарєва. – Одеса: ТЕС, 2016. – 170 с. Навчальний посібник присвячено підвищенню ефективності систем кондиціювання повітря. В посібнику наведено моделювання та оптимізація процесів  систем кондиціювання повітря, розрахунок теплоприпливів, моделювання та оптимізація апаратів кондиціювання повітря, термоекономічного аналізу холодильної установки. Приведена методика повітророзподілення повітроводів та шумоглушення. Навчальний посібник призначено для студентів напрямку підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», спеціальності  7.05060403 «Холодильні машини і установки» та спеціалізації «Системи та установки кондиціювання та життєзабезпечення».

Добалено: 2016-10-25 18:20:45
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Муратов, В. Г. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади : навч. посіб. / В. Г. Муратов. - Вид. 2-е, допов. - Київ : Освіта України, 2016. - 364 с.  Навчальний посібник присвячений питанням сучасної метрології, що нерозривно пов’язана із стандартизацією і сертифікацією управлінням якістю та безпечністю харчових продуктів, вимірюванням параметрів технологічних процесів харчових виробництв. Приведені традиційні та новітні методи і засоби вимірювання та контролю, підвищення їх точності. Особлива увага приділена мікропроцесорним та іншим засобам сучасної вимірювальної техніки, щo широко використовується в технологічних процесах харчових виробництв України. Розглянуті принципи розробки і модернізації інформаційно-вимірювальних систем в промисловості і представлення в них інформації користувачам різних рівнів. Для студентів вищих навчальних закладів і спеціалістів з автоматизації технологічних процесів. Навчальний посібник може бути корисним також для студентів і спеціалістів – технологія харчових та інших виробництв.

Добалено: 2016-10-25 17:18:43
Експертиза товарів

Експертиза товарів

Мардар, М.Р. Експертиза товарів: лабораторний практикум / М.Р. Мардар, Н.Р. Кордзая. – Одеса: Optimum, 2015. – 248 с. Навчальний посібник «Експертиза товарів. Лабораторний практикум» розкриває наступні питання: правила організації та порядку проведення експертиз кількості та якості продовольчих та непродовольчих товарів вітчизняного та зарубіжного виробництва, особливості проведення експертизи окремих товарних груп, санітарно-епідеміологічної, ветеринарної, фітосанітарної експертизи. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».        

Добалено: 2016-10-25 17:57:43
Вища математика: операційне числення

Вища математика: операційне числення

Швець, В.Т. Вища математика: операційне числення: навч. посіб. / В.Т. Швець. – Одеса; Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 228 с.Розглянуто інтегральні перетворення Фур'є і Лапласа та їх основні властивості. Також розглянуто скінченні інтегральні перетворення Фур'є. Такий широкий виклад теорії інтегральних перетворень дозволяє на єдиній методологічній базі розглянути широкий клас задач математичної фізики без обмежень на просторові розміри системи. Детально викладено теорію інтегрування у комплексній площині функцій, що мають як особливі точки полюси скінченного порядку, суттєво особливі точки та точки галуження. На прикладі задач математичної фізики показано застосування зазначених інтегральних перетворень до розв'язання звичайних лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами та їх систем, а також лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними та зі сталими коефіцієнтами.

Добалено: 2016-10-25 17:26:36
Компьютерное моделирование физических и технологических процессов

Компьютерное моделирование физических и технологических процессов

Компьютерное моделирование физических и технологических процессов. Теория, алгоритмы, программы: учеб. пособие / В.Х. Кириллов, В.В. Зуб, А.С. Титлов, А.К. Ширшков; под ред. В.Х. Кириллова. – Одесса: ВМВ, 2016. – 565 с. В учебном пособии рассмотрены основные модели (закономерности) механических, гидродинамических, теплофизических, электромагнитных и некоторых биологических процессов и алгоритмы регрессионного модели- рования. Для реализации математических моделей и статистических алгоритмов применяются математические пакеты Mathcad, MatLab+Simulink, FemLab (Comsol), SPSS и TabltCurve. Описаны операционные среды и особенности применения упомянутых компьютерных пакетов. Для каждого из основных разделов учебного пособия приведены задания для самостоятельного решения. Учебное пособие адресовано студентам бакалаврам, магистрам, аспирантам, преподавателям инженерных и технологических специальностей, научным работникам, применяющих методы математического моделирования и информационные технологии в практической работе.

Добалено: 2016-10-25 18:03:32
Зберігання зерна: лабораторні роботи

Зберігання зерна: лабораторні роботи

Яковенко, А.І. Зберігання зерна: лабораторні роботи: навч. посіб. / А.І. Яковенко, А.В. Борта; за ред. Г.М. Станкевича. – Одеса, 2015. – 95 с. Наведено теоретичні основи, експериментальна база та методики проведення лабораторних робіт з визначення зараженості зерна шкідниками хлібних запасів та заходи боротьби з ними, порядок проведення та оформлення документації з кількісно-якісного обліку зерна. Описи експериментальних установок та методик виконання лабораторних робіт враховують специфіку майбутньої професії студентів. Для студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування «Харчова технологія та інженерія». Може бути корисним для магістрів, аспірантів та працівників промисловості, що займаються післязбиральною обробкою, зберіганням та переробкою зерна.    

Добалено: 2016-10-25 17:53:00
Низькопотенційна енергетика

Низькопотенційна енергетика

Низькопотенційна енергетика: навч. посіб. / [М.В. Загорученко, М.Г. Хмельнюк та ін.]; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т", Одес. нац. акад. харч. технологій; Харк. нац. ун-т буд-ва та архітектури; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2016. – 412 с. Значне розширення інженерного застосування процесів та техніки використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, утилізаційних енергетичних систем визначили необхідність поглибленої підготовки фахівців у ньому напрямі в рамках спеціального курсу «Низькопотенційна енергетика» Теоретичною основую є технічна термодинаміка та методи термодинамічного аналізу. Для кращого засвоєння фізичною змісту матеріалу та результатів аналізу та висновків, що стосуються основних положень, в посібнику наведені приклади їх практичного застосування. Зміст навчальною посібника формувався з урахуванням нових напрямків інженерного використання технічної термодинаміки та енергетики, До них відноситься більш поглиблене вивчення спеціальних питань,використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, вторинних енергоресурсів. Навчальний посібник «Низькопотенційна енергетика» буде корисний студентам вищих технічних навчальних закладів для більш глибокого вивчення дисциплін «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», «Теплонасосні установки» та «Використання вторинних енергетичних ресурсів у теплопостачанні

Добалено: 2016-10-25 18:01:53
Мікробіологія харчових виробництв

Мікробіологія харчових виробництв

 Мікробіологія харчових виробництв : навч. посіб.  / Л.В. Капрельянц, Л.М. Пилипенко, А.В. Єгорова, Я.Б. Паулина, Л.В. Труфкати, О.М. Кананихіна, Т.О. Велічко, О.О. Килименчук, О.А. Кручек, Т.В. Шпирко, М.І. Охотська. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016.- 478 с.  У навчальному посібнику викладений теоретичний і експериментальний матеріал із дисципліни «Мікробіологія харчових виробництв», яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів із технологій харчових виробництв. Наведений у виданні матеріал спрямований на набуття студентами знань і практичних навичок у сфері управління технологіями та якістю харчових продуктів за мікробіологічними показниками. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Харчові технології», аспірантів та спеціалістів, які працюють у сфері мікробіології харчових виробництв.

Добалено: 2016-11-02 17:06:01
Прикладная механика

Прикладная механика

Аванесьянц, А.Г. Прикладная механика: учеб. пособие / А.Г. Аванесьянц, Р.В. Амбарцумянц, Г.А. Аванесьянц. – Одесcа: ВМВ, 2015. – 272 с. В данном учебном пособии изложены основополагающие информационные сведения об общих методах структурного, кинематического и динамического анализа механизмов. Излагаются современные подходы по расчету деталей машин по основным критериям работоспособности, приведены конструкции транспортирующих машин, используемых в пищевых и зерноперерабатывающих производствах. Учебник предназначен для студентов немеханических специальностей высших учебных заведений. Приведены методики решения практических задач по различным разделам дисциплины.

Добалено: 2016-10-25 18:06:43
Процессы поляризации и релаксации в пленках легированного полистирола

Процессы поляризации и релаксации в пленках легированного полистирола

Ревенюк, Т.А. Процессы поляризации и релаксации в пленках легированного полистирола: монография / Т.А. Ревенюк, С.Н. Федосов, А.Е. Сергеева. – Одесса: ФЛП Бондаренко М.А., 2015. – 198 с. Данная монография посвящена поляризационным и релаксационным явлениям в полистироле, легированных сильно полярными молекулами хромофора, и содержит результаты оригинальных научных исследований, проведенных на кафедре физики и материаловедения Одесской национальной академии пищевых технологий. Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников, занимающихся физикой полимеров, физикой твердого тела, применением нелинейных оптических полимеров в электронике. Она полезная преподавателям, аспирантам и студентам вузов.

Добалено: 2016-10-25 17:36:31
Интеллектуальная промышленная собственность

Интеллектуальная промышленная собственность

Интеллектуальная промышленная собственность: монография / Л.А. Иванова, Т.Е. Шарахматова, С.В. Малых, М.А. Иванова. – Одесса, 2015. – 224 с. Монография рассматривает патентоведение как научно-практическую деятельность, включающую: анализ патентоведения и использование объектов ИПС; характеристику объектов патентного права как технических решений; проведения патентных исследований; оценивания стоимости патентов и лицензий. Рекомендуется для изучения студентам, аспирантам и специалистам, интересующихся рассмотренными вопросами

Добалено: 2016-10-25 18:14:21
Промышленное проектирование в дизайне

Промышленное проектирование в дизайне

Иванова, Л.А. Промышленное проектирование в дизайне: монография / Л.А. Иванова, С.В. Котлик. – Одесса: Астропринт, 2015. – 320 с. Монография посвящена изучению различных этапов разработки и проектирования разнообразных дизайнерских объектов. Рассмотрение цикла поэтапного создания промышленного образца как дизайнерского объекта включает в себя как теоретические, так и практические элементы процесса проектирования в различных отраслях промышленного производства. Интерес представляют новые подходы к развитию творческого потенциала аудитории: излагаются на конкретных примерах многовариантные технические решения, защищенные патентами на изобретения, полезные модели. Компьютерное проектирование с привлечением разнообразных цветовых и графических решений сложной конфигурации изделий рассматриваются по методу 3D. Для специалистов, студентов, магистров, аспирантов, инженеров, занимающихся проектированием технологических процессов и оборудования.

Добалено: 2016-10-25 18:15:19
Озон в технологіях обробки та зберігання зерна пшениці

Озон в технологіях обробки та зберігання зерна пшениці

Станкевич, Г.М. Озон в технологіях обробки та зберігання зерна пшениці: [монографія] / Г.М. Станкевич, А.В. Бабков. – Херсон: Вид-во Грінь Д.С., 2015. – 268 с. У монографії наведена характеристика озону, озоно-повітряних сумішей та способів їх отримання. Розглянуто вплив озоно- повітряних сумішей на санітарно-гігієнічний стан, безпеку зернових мас та біохімічні властивості зерна пшениці. Описано розроблені технологічні режими та озоногенеруюче обладнання для поліпшення санітарно-гігієнічного стану зернових мас при зберіганні, для детоксикації та поліпшення якості зерна пшениці, забрудненої метаболітами плісеневих грибів і пошкодженої клопом-черепашкою, для підвищення харчової цінності зерна пшениці та хлібопекарських властивостей виробленого з нього борошна. Призначена для фахівців у галузі післязбиральної обробки, зберігання та переробки зерна пшениці, а також для студентів, що навчаються за спеціальністю «Технологія зберігання та переробки зерна».  

Добалено: 2016-10-25 17:47:59
Організація і методика маркетингових досліджень

Організація і методика маркетингових досліджень

Організація і методика маркетингових досліджень (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення) / В.Г. В’юн, І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук, В.В. Лагодієнко та ін.; за заг. ред. І.Т. Кіщака, С.П. Шевчука. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 312 с. Організація і методика маркетингових досліджень (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення) / В.Г. В’юн, І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук, В.В. Лагодієнко та ін.; за заг. ред. І.Т. Кіщака, С.П. Шевчука. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 312 с. довідникова інформація. Для студентів і магістрів з напряму підготовки «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також буде корисним викладачам, аспірантам і практикум у сфері маркетингових досліджень.

Добалено: 2016-10-25 17:28:45
Компресори об'ємного стиснення

Компресори об'ємного стиснення

Мілованов, В.І. Компресори об'ємного стиснення: підручник / В.І. Мілованов, Н.І. Водяницька, В.Д. Мельников. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2015. – 332 с. У підручнику описані теорія, розрахунок і монтаж поршневих, ротаційних та спеціальних типів компресорів об’ємного стиснення, що використовуються в різних галузях народного господарства, для студентів машинобудівних, енергетичних та технологічних вищих учбових закладів. Матеріали підручника можуть бути корисними для інженерно-технічних працівників, викладачів та аспірантів.

Добалено: 2016-10-25 18:18:06
Управління безпечністю товарів

Управління безпечністю товарів

Бочарова, О.В. Управління безпечністю товарів: підручник / О.В. Бочарова; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса: Атлант, 2014. – 376 с. Підручник – перше видання курсу дисципліни «Управління безпечністю товарів». У ньому викладено систематизований матеріал щодо розроблення, запровадження та підтримування системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі концепції НАССР. Окремий розділ присвячено аудитам СУБХП. Призначено для магістрів напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво». Підручник може бути корисним начальникам підприємств харчової промисловості, аудиторам СУБХП, а також усім працівникам, чия діяльність пов’язана з системами управління безпечністю товарів.

Добалено: 2016-10-25 18:00:09
Кукурудза: збирання, сушіння, якість

Кукурудза: збирання, сушіння, якість

Кирпа, М.Я. Кукурудза: збирання, сушіння, якість: монографія / М.Я. Кирпа, Г.М. Станкевич, М.О. Стюрко. – Одеса: КП ОМД, 2015. – 150 с. Розглянуто фізіолого-біологічні основи проростання насіння, показані особливості насіннєутворення та формування схожості насіння гібридів кукурудзи в процесі дозрівання. Показано вплив на формування схожості насіння гібридів кукурудзи температурного фактору при сушінні та проморожування на етапі збирання і обробки. Наведена порівняльна статистика існуючих методів оцінки схожості насіння гібридів кукурудзи та запропоновано більш ефективний модифікований метод холодного пророщування. Показана ефективність рекомендованих способів збирання сушіння, формування схожості насіння гібридів кукурудзи та методів оцінки схожості Монографія буде цікава фахівцям у галузі селекції, насінництва, післязбиральної обробки та зберігання зерна, а також для студентів та аспірантів, що навчаються за вказаними напрямами.  

Добалено: 2016-10-25 17:51:10
Методичні положення та норми витрат праці на виробництво м'яса і м'ясних продуктів

Методичні положення та норми витрат праці на виробництво м'яса і м'ясних продуктів

Методичні положення та норми витрат праці на виробництво м'яса і м'ясних продуктів / [І.М. Демчак та ін.]; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу, Лісостеп. зонал. н.-д. центр продуктивності агропром. комплексу. - Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014. – 197 с. - (Б-ка спеціаліста АПК "Економічні нормативи"). Викладено методику розрахунку та наведено норми виробітку і часу на виконання трудових процесів виробництва м'яса і мясних продуктів згідно з проведеною класифікацією.

Добалено: 2016-11-09 18:20:10
Распылительная сушка

Распылительная сушка

Долинский, А.А. Распылительная сушка: в 2-х т. Т. 1. Теплофизические основы. Методы интенсификации и энергосбережения / А.А. Долинский, К.Д. Малецкая; НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики. - Киев: Академпериодика, 2011. - 375 c. Представлены результаты многолетних работ, проведенных в ИТТФ НАН Украины по экспериментальным и теоретическим исследованиям процессов тепломассопереноса при испарении и сушке различных жидкостных систем в диспергированном состоянии в высокотемпературном парогазовом потоке. Изложены двухстадийная технология получения препаратов медицинского назначения, инновационная технология двухступенчатого распылительного обезвоживания кормовых продуктов, инновационная технология распылительного концентрирования и методика расчета распылительных аппаратов. Предложены эффективные схемы и новые конструкции распылительных аппаратов, а также методы управления процессами тепломассообмена в производстве порошковых продуктов.

Добалено: 2016-11-09 18:11:03
Операційний менеджмент

Операційний менеджмент

Старченко, Г.В. Операційний менеджмент: навч. посіб. / Г.В. Старченко, І.В. Калінько, І.А. Косач; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Київ: Кондор, 2015. – 232 с. В навчальному посібнику висвітлюються основні принципи організації та управління на підприємствах. Наведено підходи та технології по управлінню підприємствами в сучасних економічних умовах. Представлені відомості про практичні методи управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних систем як основи забезпечення досягнення місії організації. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямком наукових досліджень.

Добалено: 2016-11-08 17:57:52
Керування документацією

Керування документацією

Керування документацією: підручник / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивка, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко; за заг. ред. Ю.І. Палехи. – Київ: Ліра-К, 2015. – 296 с. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення  сучасного управління з урахуванням вимог нових законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства. Підручник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена особливостям керування документацією. В підручнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами. Розрахований на студентів, фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури  роботи з документами.

Добалено: 2016-11-09 18:00:11
Англійська мова

Англійська мова

Чередніченко, Г.А. Англійська мова: навч. посіб. / Г.А. Чередніченко, Є.С. Смірнова; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ: НУХТ, 2015. – 326 с. Розглянуто загальні проблеми перекладу наукової і технічної літератури, способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки, викладено теоретичні і практичні питання анотування та реферування наукових текстів. Подано мовні й мовленнєві вправи, зразки екзаменаційних тестів, ділових документів, приклади оформлення бібліографії. Для магістрів, аспірантів, здобувачів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації для підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної (англійської) мови. 

Добалено: 2016-11-08 17:45:11
Англійська мова для туризму та громадського харчування

Англійська мова для туризму та громадського харчування

English for Tourism and Catering = [Англійська для туризму та громадського харчування]: навч.-метод. посіб. / Є.С. Смірнова, Н.О. Михайлова, О.М. Кохан та ін.; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ: НУХТ, 2014. – 184 с. Посібник складається з двох частин, які зорієнтовані на формування у студентів – майбутніх фахівців іншомовної комунікативної компетенції, опанування лексики за фахом, а також на розвиток навичок перекладу та розуміння сучасних оригінальних текстів з професійної тематики. До кожного тематичного розділу подано вправи, які сприятимуть ефективному оволодінню професійно зорієнтованою англійською мовою і формуванню навичок самостійної роботи студентів. Призначений для студентів І-V курсів денної форми навчання напрямів підготовки 0.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм».

Добалено: 2016-11-08 17:35:32
Английский язык для академических исследований: письменные упражнения

Английский язык для академических исследований: письменные упражнения

Wallwork, A. English for Academic Research: Writing Exercises = [Английский для академических исследований: письменные упражнения] / A. Wallwork. – New York: Springer, 2013. – 190 p. This book is based on a study of referees' reports and letters from journal editors on reasons why papers written by non-native researchers are rejected due to problems with English (long sentences, redundancy, poor structure etc). It draws on English-related errors from around 5000 papers written by non-native authors, around 3000 emails, 500 abstracts by PhD students, and over 1000 hours of teaching researchers how to write and present research papers. The exercises are organized into ten chapters on: punctuation and spellingword orderwriting short sentences and paragraphslink words - connecting phrases and sentences togetherbeing concise and removing redundancyambiguity and political correctnessparaphrasing and avoiding plagiarismdefining, comparing, evaluating and highlightinganticipating possible objections, indicating level of certainty, discussion limitations, hedging, future workwriting each section of a paperSome exercises require no actual writing but simply choosing between various options, thus facilitating self-study, e-reading and rapid progress. In those exercises where extended writing is required, model answers are given. Exercise types are repeated for different contexts, for example the importance of being concise is tested for use in papers, referees' reports, and emails of various types. Such repetition of similar types of exercises is designed to facilitate revision. The exercises can also be integrated into English for Academic Purposes (EAP) and English for Special Purposes (ESP) courses at universities and research institutes. The book can be used in conjunction with the other exercise books in the series and is cross-referenced to: English for Research: Usage, Style, and Grammar English for Writing Research Papers.   

Добалено: 2016-11-08 17:38:44
Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент: навч. посіб. / Г.Є. Мошек, М.М. Ковальчук, Ю.В. Поканєвич та ін.; за заг. ред. Г.Є. Мошека; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – вид. 2-ге, допов. та перероб. – Київ: Ліра-К, 2015. – 548 с.  У навчальному посібнику узагальнені і систематизовані сучасні підходи до менеджменту організації. Детально і в логічній послідовності розглянуто програмні питання фундаментальної нормативної дисципліни «Менеджмент». До кожної теми надаються методичні вказівки щодо її вивчення, модульні практичні завдання у вигляді творчих аналітично-розрахункових задач, кейсів та алгоритми їх розв’язування, контрольні завдання для самостійної роботи та тести для контролю і оцінювання отриманих знань, перелік питань, тестових завдань для прийняття іспитів (заліків), а також термінологічний словник. Усі творчі аналітично-розрахункові задачі та кейси підготовлені за матеріалами конкретних підприємств. Розрахований на студентів усіх спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів і може використовуватись як за дистанційною, так і за іншими формами навчання.

Добалено: 2016-11-08 17:56:23
Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів

Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів

Льовшина, Л.Д. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів: навч. посіб. / Л.Д. Льовшина, В.М. Михайлов, О.В. М`ячиков; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - вид. 2-ге. – Київ: Ліра-К, 2015. – 388 с. - (Технологія, обладнання та товарознавство харчових виробництв). Наведено товарознавчу характеристику плодоовочевої сировини та продуктів її переробки. Розглянуто анатомо-морфологічну будову клітин плодів та овочів, їх хімічний склад. Надано інформацію про торговельну класифікацію, товарну якість, товарну обробку та зберігання плодоовочевої продукції. Розглянуті товарознавчі характеристики пряно-ароматичних рослин та прянощів, їх якісна оцінка, пакування, маркування та зберігання.

Добалено: 2016-11-09 17:50:40
Английский язык для бизнеса

Английский язык для бизнеса

Schofield, J. English for Business: Speaking = [Английский для бизнеса: разговор] / J. Schofield, А. Osborn. – London: HarperCollins Publishers, 2011. – 124 p. – ( Collins: English for Business). Collins English for Business: Speaking will help you to make yourself understood in business. Model dialogues present key phrases to help you communicate effectively in different situations. You can choose to work on the units that are most relevant to you, or work through the whole book for a full course in business speaking = Пособие «Collins English for Business: Speaking» поможет вам лучше ориентироваться в деловом английском. В диалогах представлены ключевые фразы, которые помогут вам эффективно общаться в различных ситуациях. Вы можете выбрать для изучения темы, наиболее подходящие вам, или изучать книгу последовательно, чтобы освоить полный курс разговорного делового английского языка.

Добалено: 2016-11-08 17:42:55
Технологія та проектування елеваторів

Технологія та проектування елеваторів

Технологія та проектування елеваторів: навч. посіб. / О.І. Шаповаленко, О.О. Євтушенко, Т.І. Янюк, В.А. Почеп; під ред. О.І. Шаповаленко; Нац. ун-т харч. технологій. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 416 с. У навчальному посібнику розглянуто принципи побудови технологічних схем, викладено основні засади проектування підприємств елеваторної промисловості, а також різні вимоги, які необхідно враховувати для якісного виконання дипломних і курсових проектів. Наведено методику розрахунку технологічного та транспортного обладнання, а також приклади розрахунку елеваторів і виконання креслень. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів зі спеціальності «Технологія зберігання і переробки зерна».

Добалено: 2016-11-08 18:08:40
Теоретико - методологічні засади бухгалтерського обліку

Теоретико - методологічні засади бухгалтерського обліку

Грінько, А.П. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу в умовах нової управлінської парадигми: монографія / А.П. Грінько ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 327 с. Досліджено питання вдосконалення методології й організації бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу. Узагальнено теоретичні засади та методологічні принципи, удосконалено практику бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу, що відповідає умовам ринкової економіки з урахуванням набутого вітчизняного та зарубіжного досвіду. Матеріал викладено з урахуванням міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. авчаються в системі перепідготовки кадрів і підвищення кваліфікації, працівникам системи ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться особливостями технологій приготування страв української кухні.  

Добалено: 2016-11-09 18:08:32
Технология и организация хранения зерна

Технология и организация хранения зерна

Юкиш, А.Е. Технология и организация хранения зерна: учебник / А.Е. Юкиш, О.А. Ильина, Г.Н. Ильичев. – М.: ДеЛи плюс, 2015. – 476 с. Изложены основные технологии и производственные процессы обработки и хранения зерна. Впервые в учебник включены сведения об использовании в отрасли оборудования и организации системы хранения зерна на всех уровнях с учетом современной рыночной экономики. Приведен состав и структура поточных технологических линий на объектах хранения зерна по основным культурам с учетом особенностей их обработки. Учебник предназначен для высших и средних учебных организаций, готовящих кадры в области хранения и обработки зерна, а также для организаций системы дополнительного профессионального образования. Изложенный в книге материал полезен для широкого спектра работников предприятий хранения и переработки зерна.

Добалено: 2016-11-08 18:05:01
Біологія клітин

Біологія клітин

Біологія клітин : навч. посіб. / В.О. Красінько В.О., І.М. Волошина, І.В. Лич, С.В. Ігнатенко; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – 355 с. Розглянуто особливості будови та функціонування живих клітин як основних об’єктів, потенціал яких використовується у біотехнології. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Біотехнологія».

Добалено: 2016-11-08 16:43:12
Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий

Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий

Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий: учеб. пособие / Г.О. Магомедов, А.Я. Олейников, И.В. Плотникова и др. – СПб.: ГИОРД, 2015. – 440 с. В книге обобщены сведения о различных функциональных пищевых ингредиентах и добавках, используемых для повышения пищевой и снижения энергетической ценности кондитерских изделий, даны их классификация, химический состав и физико-химические свойства. Представлены современные структурные схемы производства различных видов кондитерских изделий, особенности технологии при использовании нетрадиционного отечественного сырья, приведены рецептуры кондитерских изделий с наиболее перспективными функциональными ингредиентами и добавками. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 260100 «Продукты питания из растительного сырья» и направлению подготовки дипломированного специалиста 260200 «Производство продуктов питания из растительного сырья», специальности 260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», а также будет полезно аспирантам, преподавателям вузов, специалистам кондитерских предприятий.

Добалено: 2016-11-08 18:11:40
Английский язык для презентации на международных конференциях

Английский язык для презентации на международных конференциях

Wallwork A. English for Presentation at International Conferences = [Английский для презентации на международных конференциях] / A. Wallwork. – New York: Springer, 2010. – 180 p. Designed to help non-native English speakers to prepare and deliver effective presentations at international conferences. Written in English that readers will be able to understand easily. First book written on presentations specifically from the perspective of non-native English speakers.

Добалено: 2016-11-08 17:40:37
Цивільний захист

Цивільний захист

Хіврич О.В. Цивільний захист: практикум / О.В. Хіврич, Н.В. Володченкова, А.М. Литвиненко; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ: НУХТ, 2015. – 158 с. Викладено методи розрахунків зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та оцінювання противибухового і протипожежного захисту на підприємствах різних галузей харчової промисловості у повсякденній діяльності і у разі виникнення надзвичайних ситуацій будь-якого характеру. Наведено порядок оцінювання інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. erun:yes'>  роботи з документами.  

Добалено: 2016-11-09 18:02:40
Міжнародне технічне регулювання

Міжнародне технічне регулювання

Міжнародне технічне регулювання: навч. посіб. / О.М. Сафонова, Г.А. Селютіна, М.В. Нечипорук, В.М. Селютін; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків: ХДУХТ, 2013. - 372 с. Визначено роль та значення системи технічного регулювання в умовах глобалізації економічних процесів, складові системи технічного регулювання, особливості систем технічного регулювання в країнах ЄС та СНД, у США, Канаді та Японії. Розглянуто програми міжнародної технічної допомоги. Висвітлено роль міжнародних організацій у системі міжнародного технічного регулювання, міжнародних угод та законодавчо-нормативних актів. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Він також може бути корисним для широкого кола фахівців цього профілю.  

Добалено: 2016-11-08 17:26:26
Распылительная сушка (Том 2)

Распылительная сушка (Том 2)

Долинский, А.А. Распылительная сушка: в 2-х т. Т. 2. Теплотехнологии и оборудование для получения порошковых материалов / А.А. Долинский; НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев, 2015. – 388 c. Приведены результаты теплотехнологических исследований при разработке новых технологий с использованием предложенного в ИТТФ НАН Украины двухстадийного распылительного обезвоживания высоковлажных термолабильных жидких продуктов и создание агрегатов различной производительности для их реализации. Исследован процесс распылительной сушки сложных по своим физико-химическим свойствам различных жидкотекучих систем, обезвоживание которых осуществляется в большинстве случаев в одноступенчатых распылительных установках, но для ряда продуктов рассматриваются особенности распылительной сушки предварительно сконцентрированных продуктов либо синтезированных с достаточно высоким содержанием растворенной твердой составляющей. Определены не только рациональные параметры сушки, обеспечивающие наиболее высокие качественные показатели высушенного продукта, а также возможные пути совершенствования общей схемы распылительных сушильных установок и конструктивных решений отдельных узлов и подсистем.

Добалено: 2016-11-09 18:12:47
Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі: підручник / М.М. Скопень, М.К. Сукач, О.П. Будя та ін.; за ред. М.К. Сукача. - Київ: Ліра-К, 2016. – 768 с. Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв'язування задач на платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого (Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 1С: Підприємство 8.2) програмного забезпечення, глобальних дистриб'юторних систем бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line бронювання (Vitiana), а також інших систем (ТІТБІТ) в сучасних умовах функціонування підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Підручник дозволить читачеві сформувати достатньо повне уявлення та отримати професійні навички із застосування офісних та спеціалізованих систем і технологій у галузі.

Добалено: 2016-11-08 17:14:58
Технологія приготування їжі: українська кухня

Технологія приготування їжі: українська кухня

Новікова, О.В. Технологія приготування їжі: українська кухня: навч. посіб. / О.В. Новікова, Л.Д. Льовшина, В.М. Михайлов. – 2-ге вид., випр. та допов. – Харків: Світ Книг, 2016. – 679 с. У навчальному посібнику представлений комплекс теоретичних основ технології приготування їжі. Розглянуті основні способи й прийоми первинної обробки сировини й приготування напівфабрикатів. Основна частина посібника присвячена технології приготування страв та кулінарних виробів відповідно до традиційного приготування в української кухні. Посібник призначений для студентів навчальних закладів.  Він може становити інтерес і для практичних працівників, що навчаються в системі перепідготовки кадрів і підвищення кваліфікації, працівникам системи ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться особливостями технологій приготування страв української кухні.

Добалено: 2016-11-09 18:05:55
Харчова хімія

Харчова хімія

Скоробогатий, Я.П. Харчова хімія: навч. посіб. / Я.П. Скоробогатий, А.В. Гузій, О.М. Заверуха. – Львів: Новий світ-2000, 2015. – 514 с. – (Вища освіта України). Викладено основи загальної, неорганічної та біоорганічної хімії компонентів харчових продуктів. Розглянуто методи дослідження сировини та харчових систем, основні класи речовин - компонентів харчових продуктів, види забруднювачів харчових систем, їх вплив на людський організм.

Добалено: 2016-11-09 17:53:22
Ділове адміністрування (Корпоративне управління)

Ділове адміністрування (Корпоративне управління)

Бондар-Підгурська, О.В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління): [навч. посіб.] / О.В. Бондар-Підгурська, А.О. Глєбова; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Київ: Ліра-К, 2015. – 485 с. Навчальний посібник характеризується комплексним висвітленням матеріалу, грунтується на оновленій нормативно-законодавчій базі та системному підході, містить випробувані практикою стратегії, механізми, принципи та моделі корпоративного управління. Для поглибленого засвоєння матеріалу та здобуття практичних навичок до книги додається електронний практикум.

Добалено: 2016-11-08 17:09:09
Матеріалознавство та технологія матеріалів

Матеріалознавство та технологія матеріалів

Сологуб, М.А. Матеріалознавство та технологія матеріалів : підручник / М.А. Сологуб;  Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – 399 с. Викладено основні відомості про металеві та неметалеві матеріали, зв'язок між їх будовою і властивостями за нормальної і підвищених температур. Розглянуто роботу матеріалів у різних середовищах, а також застосування їх для виготовлення деталей і конструкцій теплоенергетичного обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки та спеціальностями галузі знань «Енергетика та енергетичне машинобудування». Може бути корисним для студентів інших механічних спеціальностей.

Добалено: 2016-11-08 16:44:56
Введение в науку о наноматериалах и нанотехнологиях

Введение в науку о наноматериалах и нанотехнологиях

Унрод, В.И. Введение в науку о наноматериалах и нанотехнологиях: учеб. пособие / В.И. Унрод; Черкас. гос. технол. ун-т; Укр. технол. акад., Черкас. регион. отд. УТА. – Черкассы: Изд-во Чабаненко Ю.А., 2013. – 262 с. Книга дает анализ социально-экономических показателей развития нанотехнологий в мире, иллюстрирует прогнозы мирового рынка нанотехнологий, который за последние годы вырос в разы, рассматривает вопрос создания наноматериалов, их применение, технологию их производства, оборудование, которое при этом используется, и т.п.. В этом учебном пособии собрано всю информацию о науке, которая начала преобразования на уровне материи во всех сферах нашей жизни. льних закладів напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Він також може бути корисним для широкого кола фахівців цього профілю.    

Добалено: 2016-11-08 17:28:11
Английский язык для инженеров-химиков

Английский язык для инженеров-химиков

Английский язык для инженеров-химиков. Книга для студента: учебное пособие / авт.-сост.: Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова, А.В. Макаровских; Томск. политехн. ун-т. — Томск: Изд-во ТПУ, 2012. - 165 с. В учебно-методическом комплексе реализуется коммуникативно-когнитивный подход, используется комбинация отечественных и зарубежных технологий преподавания иностранного языка в высшей технической школе. Целью УМК является развитие коммуникативных навыков общения в профессиональной сфере. Предназначен для студентов химико-технологического направления, изучающих английский язык на основе многоуровневого подхода.

Добалено: 2016-11-08 17:33:42
Основи інтелектуальної власності

Основи інтелектуальної власності

Фордзюн, Ю.І. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. / Ю.І. Фордзюн, В.М. Кабацій - Київ: Кондор, 2012. - 208 с. Навчальний посібник розроблено відповідно до навчального плану з дисципліни «Інтелектуальна власність» та призначений для студентів усіх напрямів та спеціальностей підготовки вищих навчальних закладів (спеціалістів, магістрів); майбутніх новаторів, працівників малого та середнього бізнесу, суб'єктів господарювання всіх рівнів з метою ознайомлення з правовими нормами у сфері інтелектуальної власності. Представлені матеріали дають необхідний комплекс знань у сфері системи правової охорони інтелектуальної власності для розвитку малого, дрібного, середнього бізнесу, захисту та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

Добалено: 2016-11-08 17:11:40
Фізіолого-гігієнічні аспекти оцінки якості продуктів

Фізіолого-гігієнічні аспекти оцінки якості продуктів

Фізіолого-гігієнічні аспекти оцінки якості продуктів : підручник / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, В.В. Євлаш, Л.А. Скуріхіна, В.Г. Горбань, М.Л. Серік. – Харків : Світ Книг, 2016. – 532 с. У підручнику наведені сучасні дані щодо ролі основних харчових речовин у процесах життєдіяльності людини, сучасні рекомендовані норми їх споживання, наслідки нестачі та надлишку у раціонах, джерела в їжі. Надається також досить повна інформація щодо біологічної та харчової цінності різних груп продуктів тваринного та рослинного походження. Наведено характеристику харчових добавок та рекомендації по їх використанню у складі харчових композицій. Надано їх класифікацію та характеристику. Підручник призначений для студентів торговельних та економічних вузів, що вивчають фізіологію харчування, нутриціологію, гігієну і санітарію, а також для студентів санітарно-гігієнічних факультеті медичних університетів, спеціалістів, що працюють у сфері харчування населення.

Добалено: 2016-11-08 16:58:16
Углеводы в пищевых продуктах

Углеводы в пищевых продуктах

Углеводы в пищевых продуктах: [монография] / М.О. Полумбрик, В.В. Литвяк, З.В. Ловкис, В.Н. Ковбаса; Науч.-практ. центр НАН Беларуси по продовольствию, Нац. ун-т пищевых технологий [Украина]; рец. [Л.В. Капрельянц и др.]. – Минск : ИВЦ Минфина, 2016. – 592 с. Проведен комплексный анализ строения углеводов различного состава растительного и животного происхождения, способов их получения, технологических особенностей применения в пищевых продуктах и их влияния на здоровье человека. Рекомендовано для научных сотрудников, преподавателей, студентов, аспирантов, специалистов пищевой промышленности, диетологов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами здорового питания.

Добалено: 2016-11-09 18:17:48
НАССР. Практические рекомендации

НАССР. Практические рекомендации

Мортимор, С. НАССР. Практические рекомендации = НАССР. A Practical Approach / С. Мортимор, К. Уоллес. – СПб.: Профессия, 2014. – 520 с. Описаны основные принципы системы НАССР и отдельные стадии ее разработки на конкретных предприятиях. Включены главы, касающиеся применения системы НАССР на всем протяжении логистической цепи («цепочки поставок»). Описаны реальные примеры из практики внедрения НАССР. Большое внимание уделено описанию свойств патогенных микроорганизмов, которые необходимо учитывать при разработке систем НАССР на конкретных предприятиях, дан анализ случаев реальных вспышек пищевых отравлений. Предлагаются новые инструменты и материалы в помощь заинтересованным специалистам, в том числе разные форматы делопроизводства и варианты «дерева решений», из которых читатели могут сами выбирать те материалы, которые больше подходят для их конкретной ситуации.

Добалено: 2016-11-09 18:24:05
Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму

Панченко, Ю.В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму: навч. посіб. / Ю.В. Панченко, О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 342 с. – ( Вища освіта в Україні). У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного господарювання. Основна частина посібника присвячена розгляду специфіки туризму та особливостей його регулювання, функцій менеджменту для організацій сфери туризму, зовнішнім зв'язкам, управлінню конфліктами в туристичній діяльності, використанню методів менеджменту і сучасних інформаційних технологій та інноваціям в індустрії туризму, комунікаціям, ефективності туристичної роботи, вимогам до якості роботи сучасного менеджера в туризмі. Висвітлено основні питання індустрії туризму з готельно-ресторанного менеджменту. Практичну направленість посібника підсилюють тестові вправи, блок завдань для самостійної роботи і термінологічний словник. Видання призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм» з дисципліни «Менеджмент туризму», а також викладачам та фахівцям з туристичної діяльності.

Добалено: 2016-11-08 18:03:47
Використання дикорослої сировини для забезпечення харчових продуктів БАР

Використання дикорослої сировини для забезпечення харчових продуктів БАР

Хомич, Г.П. Використання дикорослої сировини для забезпечення харчових продуктів БАР: монографія / Г.П. Хомич, Н.І. Ткач; рец. Л.В. Капрельянц, Л.А. Осипова; Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 159 с. Наведено ботанічну характеристику окремих видів дикорослих культур, розглянуто ареал їх поширення та лікарські властивості. Розкрито можливості використання дикорослих ягід у харчовій промисловості, описано їх хімічний склад та антиоксидантні властивості. Запропоновано способи підвищення виходу збагаченого біологічно активними речовинами соку з дикорослих ягід, обґрунтовано пропозиції щодо його використання для підвищення біологічної цінності консервів. Розглянуто безвідходні технології переробки плодів дикорослих культур.

Добалено: 2016-11-09 18:14:13
Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології

Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології

Грегірчак, Н.М. Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології : навч. посіб. / Н.М. Грегірчак, М.М. Антонюк, Л.М. Буценко; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – 267 с. Наведено перспективи використання іммобілізованих біологічно активних речовин і клітин в біотехнології та інших галузях промисловості. Викладено особливості одержання іммобілізованих ферментів і клітин, критерії оцінювання ефективності способів іммобілізації для порівняння їх варіантів. Охарактеризовано шляхи вдосконалення мікробних біотехнологій з використанням іммобілізованих ферментів і клітин у технологічних процесах тощо. Призначений для підготовки магістрів зі спеціальності «Промислова біотехнологія», викладачів вищих навчальних закладів та аспірантів, а також може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями застосування ферментів, клітин рослин, тварин, мікроорганізмів у сучасній біотехнології та має за мету розширити свій світогляд у галузі розвитку інженерної ензимології.

Добалено: 2016-11-08 16:59:58
Податкова система

Податкова система

Податкова система: навч. посіб. / І.А. Прокопенко, Ю.В. Панура, О.С. Іванишина та ін.; за заг. ред. П.В. Мельника, В.Л. Андрущенка; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ: Кондор, 2015. – 698 с.  У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні питання організації та функціонування податкової системи України, відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» на основі чинного законодавства України з питань оподаткування та податкового регулювання. Навчальний посібник знайомить із історичними аспектами становлення та розвитку податкової системи, її структурою та функціями. Значну увагу приділено висвітленню особливостей справляння податків та зборів. Рекомендовано для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів центрів підготовки магістрів, аспірантів, викладачів, працівників державних установ та організація, хто виявляє інтерес до теорії та практики оподаткування. 

Добалено: 2016-11-08 18:00:03
Органічне землеробство

Органічне землеробство

Органічне землеробство: думка, дія, турбота / за ред. В.М. Писаренка; Громад. спілка "Полтав. т-во сіл. госп-ва". – [Миргород]: Агро-Еко, 2016. – 36 с. У книзі можна прочитати основні позиції органічного землеробства. На думку автора, сучасним аграріям варто переглянути структуру посівних площ і сіяти не 3-4 культури, а 12-15, бо тільки за таких умов можна підтримати родючість ґрунтів і природне різноманіття. Також дуже добре впливає на стан землі вирощування сидератів, внесення органічних добрив, мілкий обробіток. При виборі систем захисту рослин віддавати перевагу біологічним препаратам, які не шкідливі для людини та довкілля.

Добалено: 2016-11-09 18:16:15
Експертиза продовольчих товарів

Експертиза продовольчих товарів

Експертиза продовольчих товарів: кредит.-модул. курс: навч. посіб. / О.П. Юдічева, З.Я. Котова, Н.О. Кузнецова, З.П. Рачинська; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Київ: Ліра-К, 2015. – 248 с. Розглянуто основи теорії і практики розробки та виробництва оздоровчих продуктів, призначених для коригування харчових раціонів населення, поліпшення стану здоров'я споживачів та захисту від несприятливих чинників довкілля. Системно поєднано комплекс теоретичних і практичних питань.

Добалено: 2016-11-09 17:48:46
Процеси і апарати харчових виробництв

Процеси і апарати харчових виробництв

Процеси і апарати харчових виробництв: приклади і задачі: навч. посіб. / І.Ф. Малежик, П.М. Немирович, В.Л. Зав`ялов та ін.; за ред. І.Ф. Малежика; Нац. ун-т харч. техногій; рец. О.Г. Бурдо. – Київ: НУХТ, 2015. – 386 с. Викладено теоретичні основи типових процесів харчових виробництв. Наведено приклади розрахунків усіх найважливіших процесів і апаратів, контрольні задачі та відповіді до них. У додатках подано необхідні для розрахунків довідкові таблиці.

Добалено: 2016-11-09 17:55:14
Технології хлібобулочних виробів із продуктами переробки зародків пшениці

Технології хлібобулочних виробів із продуктами переробки зародків пшениці

Технології хлібобулочних виробів із продуктами переробки зародків пшениці: монографія / С.Г. Олійник, Г.М. Лисюк, О.І. Кравченко, О.В. Самохвалова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 108 с. У монографії узагальнено результати багаторічних досліджень щодо теоретичного та практичного обґрунтування технологій хлібобулочних виробів підвищеної харчової та біологічної цінності з використанням продуктів переробки зародків пшениці. Видання пропонується для викладачів, аспірантів та студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» і за спеціальностями «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технологія харчування», а також для фахівців хлібопекарської галузі та закладів ресторанного господарства.

Добалено: 2016-11-08 18:02:08
Англо-український термінологічний словник

Англо-український термінологічний словник

Англо-український термінологічний словник: близько 6000 терминів / Є.С. Смірнова, І.М. Довгун, Т.Й. Усенко, С.М. Тищенко; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ: НУХТ, 2015. – 154 с. Англо-український термінологічний словник призначений для перекладу й читання спеціальної літератури. Подано технічні терміни, найуживаніші словосполучення і найпоширеніші англійські скорочення технічних термінів. Для бакалаврів, магістрів вищих навчальних закладів, студентів технікумів, коледжів харчової промисловості й аспірантів, які навчаються за напрямом підготовки             6. 051701 «Харчові технології та інженерія». 

Добалено: 2016-11-08 17:47:15
Електронне документування

Електронне документування

Янчев, А.В. Електронне документування: теорія, методологія, практика: монографія / А.В. Янчев; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 362 с. В монографії увагу приділено моделюванню ефективної системи електронного документування бізнес-процесів суб'єктів господарювання в Україні та розробці на базі такої моделі інфраструктури баз даних для цілей формування інформаційно-аналітичного забезпечення всіх рівнів управління. Поглиблено теоретичні основи облікового процесу в інформаційній економіці та соціально-економічні засади організації праці персоналу облікових служб. Досліджено діалектику розуміння документу як семантичної основи процесу документування. Запропоновано науково обґрунтовану класифікацію документів, що задовольняє вимоги системи електронного документообігу. Визначено вплив онтології віртуальної реальності на процеси документування. Запропоновано методологічні й організаційні засади процесів архівування документів за умов інформатизації суспільно-економічних відносин. Вдосконалено методичні й організаційні положення контролю якості документообігу в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Розроблено рекомендації щодо електронного документування окремих бізнес-процесів господарської діяльності. Запропоновано концептуальну модель глобального документообігу в Україні.

Добалено: 2016-11-09 18:25:29
Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація виробничих процесів: підручник / О.І. Черевко, Л.В. Кіптела, В.М. Михайлов, О.Є. Загорулько; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – 185 c. У підручнику викладено методи автоматичного вимірювання технологічних параметрів харчових виробництв. Розглянуто елементи теорії й техніки автоматичного регулювання виробничих процесів. Наведено основи проектування систем автоматизації, приклади систем автоматизації типових технологічних процесів харчових виробництв. Розглянуто схеми автоматизації торгово-технологічного обладнання галузі. Підручник розраховано на студентів інженерно-механічних й інженерно-технологічних спеціальностей ВНЗ харчової промисловості й підприємств харчування з напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" та наступних спеціальностей: 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв", 7.091711 "Технологія продуктів харчування"; 7.091702 "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів"; 7.0517070104 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса", а також спеціалістів, які займаються розробкою та експлуатацією технологічного обладнання харчових виробництв.

Добалено: 2016-11-08 17:49:04
Наноэлектроника

Наноэлектроника

Кругляк, Ю.А. Наноэлектроника "снизу-вверх" / Ю.А. Кругляк. – Одесса: ТЭС, 2015. – 536 с. Книга посвящена современной наноэлектронике в концепции «снизу – вверх». Подробно рассмотрена обобщенная модель транспорта электронов и переноса тепла в микро- и наноэлектронике. В первой части рассматривается классический транспорт, а во второй – квантовый, включая начала спинтроники, магнетроники и молекулярной электроники, на основе метода неравновесных функций Грина в матричном представлении вплоть до квантовой природы классики. Книга предназначена прежде всего для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей университетов естественно-научного профиля, как физиков, химиков, так и будущих электроинженеров.

Добалено: 2016-11-09 18:22:55
Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм.

Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм.

Корнєва, Н.М. Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм : посіб. для інозем. студ. усіх спец. / Н.М. Корнєва; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : КП ОГТ, 2016. – 108 с. Посібник укладений згідно з програмою курсу фізики, розділу «Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм». Дане видання відрізняється конкретним і стислим викладом теоретичного матеріалу. Кожне положення теорії проілюстровано вичерпними поясненнями. Посібник буде зручним і корисним для студентів, що вивчають курс фізики. 

Добалено: 2016-11-08 17:03:59
 

Основи інформаційно-аналітичної діяльності

Основи інформаційно-аналітичної діяльності

Павлов О. І.   Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / О. І. Павлов. -Одеса : Фенікс, 2015. -240 с.   У навчальному посібнику висвітлено методологічні основи та мето­дику інформаційно-аналітичної діяльності, сутність інформаційно-ана­літичного забезпечення та супроводження публічного управління, роль прогнозування та моделювання суспільного розвитку у підвищенні ефек­тивності управлінської діяльності, зміст аналітичного дослідження та консультування у сфері публічної політики, стан ринку інформаційно- аналітично-консультативних послуг в Україні та за кордоном. Посібник містить тематику семінарських і практичних занять, предметний і імен­ний покажчики, персонали, словник основних термінів, список викорис­таних джерел та додатки. Видання розраховане на фахівців з теорії державного управління, слуха­чів і студентів та посадових осіб органів публічної влади.

Добавлено: 2017-04-19 14:41:43
Курс вищої математики. Частина 1

Курс вищої математики. Частина 1

Курс вищої математики: навч. посіб. Ч. 1 / В.М. Кузаконь, В.Х. Кирилов, Ю.С. Федченко, Н.П. Худенко. – Вид. 2-е, перероб. та допов. – Одеса: Друк. дім, 2015. – 161 с. Навчальний посібник призначений для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів як денної, так і заочної форм навчання. Матеріал навчального посібника (частина 1) містить такі розділи вищої математики: основи лінійної алгебри, основи аналітичної геометрії, вступ до математичного аналізу, диференціальне числення, невизначений інтеграл. У посібнику підібрана достатня кількість прикладів, що розкривають практичне застосування теоретичного матеріалу. Посібник рекомендовано усім студентам, що вивчають курс вищої математики.

Добавлено: 2017-04-07 16:30:57
Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі

Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі

Верхівкер, Я.Г. Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі: навч. посіб. / Я.Г. Верхівкер, О.С. Бессараб, Т.І. Нікітчіна; за ред. Я.Г. Верхівкера; Одес. нац. акад. харч. технологій, Нац. ун-т харч. технологій. – Одеса: Освіта України, 2017. – 144 с.    У навчальному посібнику наведено основи інжинірингу - розробка, зміна з метою по­ліпшення і контроль втілення в життя технологічних, організаційних та фінансово-економічних моделей технічних систем та об’єктів відповідно до поставлених цілей. Основ­на мета посібника - формування теоретичних знань та практичних навичок у проведенні ін­телектуальних видів діяльності, що мають за кінцеву мету отримання найкращих результатів від капіталовкладень або інших видатків, що пов’язані з реалізацією проектів різноманітного призначення, за рахунок найбільш раціонального підбору та ефективного використання ре­сурсів, а також методів організації та управління на базі сучасних науково-технічних досяг­нень та з урахуванням конкретних умов і факторів реалізації проектів. Для студентів І-ІУ освітньо-кваліфікаційних рівнів, що навчаються за спеціальністю «Харчові технології». Може бути корисним для аспірантів та інженерно-технічних працівни­ків харчової промисловості.

Добавлено: 2017-04-07 16:35:08
Технологія продуктів дієтичного харчування

Технологія продуктів дієтичного харчування

Салавеліс, А.Д. Технологія продуктів дієтичного харчування: навч. посіб. / А.Д. Салавеліс, А.К. Д’яконова, А.К. Бурдо. — Одеса: Освіта України, 2016. — 388 с.   У навчальному посібнику розглянуто технології виробництва продуктів харчування і страв із сировини тваринного і рослинного походження, їхня харчова і біологічна цінність, фізіологічний вплив на організм людини. Наведено характеристику традиційних і аль­тернативних видів харчування. Особлива увага приділена основам дієтичного і лікувально-профілактичного харчування. Розглянуто ді­єти, технології приготування дієтичних харчових продуктів і страв залежно від виду захворювання, трудової діяльності, а також зміни основного компонентного складу харчової сировини в процесі кулі­нарної обробки. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, фахівців харчової промисловості, технології харчування, аспірантів, науковців.

Добавлено: 2017-04-07 16:36:10
Товарознавство. Товари тваринного походження

Товарознавство. Товари тваринного походження

Мардар, М.Р. Товарознавство. Товари тваринного походження: навч. посіб. / М.Р. Мардар, А.Я. Камінський, Ф.Є. Дубровін; за ред. М.Р. Мардар. – Львів: «Манголія 2006», 2016 – 295 с.    У навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю цього посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження відповідно до діючих в Україні нормативних документів.     Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» 

Добавлено: 2017-04-07 16:37:35
Сторiнки: [1] | 2) | 3) »»

Підписні періодичні видання на 2017 рік

 

Найменування

Місце знаходження примірників

 

DRINKS plus\ НАПИТКИ ПЛЮС

Читальний зал періодичних видань

WORLD MEAT TECHNOLOGIES

Читальний зал періодичних видань

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

Читальний зал періодичних видань

ВИНОДЕЛИЕ И ВИНОГРАДАРСТВО

Читальний зал періодичних видань

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ЗМІНИ

Абонемент наукової літератури

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ. ДОДОТОК «ЗАКОНИ УКРАЇНИ»

Абонемент наукової літератури

ВІСНИК КНТЕУ

Читальний зал періодичних видань

 ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Читальний зал періодичних видань

ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ   ДИЕТОЛОГИИ 

Читальний зал періодичних видань

ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ

Читальний зал періодичних видань

ВСЕ О МЯСЕ

Читальний зал періодичних видань

ЕКОНОМІКА АПК

Читальний зал періодичних видань

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ЕЛЕКТРОТЕМА

Читальний зал періодичних видань

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.ПИЩЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Читальний зал періодичних видань

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Читальний зал періодичних видань

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЗБІРНИК ТА КОМЕНТАРІ  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ

Абонемент художньої літератури

КОМБИКОРМА

Читальний зал періодичних видань

КОНДИТЕРСКОЕ И ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Читальний зал періодичних видань

КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Читальний зал періодичних видань

КОРМИ І ФАКТИ

Читальний зал періодичних видань

ЛІТОПИС АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

ЛІТОПИС ЖУРНАЛЬНИХ СТАТЕЙ

Інформаційно-бібліографічний відділ

ЛІТОПИС КНИГ

Інформаційно-бібліографічний відділ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Читальний зал періодичних видань

МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Читальний зал періодичних видань

МИКРОБИОЛОГИЯ ОБЩАЯ, ВЫПУСК «РЖ» с УКАЗАТЕЛЕМ 

Читальний зал періодичних видань

МИР МОРОЖЕНОГО И БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

Читальний зал періодичних видань

МИР ПРОДУКТОВ

Читальний зал періодичних видань

МИР ТУРИЗМА

Читальний зал періодичних видань

МИР УПАКОВКИ

Читальний зал періодичних видань

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Читальний зал періодичних видань

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ТОВАРИ  І РИНКИ»

Читальний зал періодичних видань

МОЛОЧНАЯ ПРОМЫІШЛЕННОСТЬ

Читальний зал періодичних видань

МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ

Читальний зал періодичних видань

МЯСНОЙ БИЗНЕС

Читальний зал періодичних видань

МЯСНОЙ РЯД 

Читальний зал періодичних видань

МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Читальний зал періодичних видань

НАУКОВІ ПРАЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Читальний зал періодичних видань

НАШЕ ПТАХІВНИЦТВО

Читальний зал періодичних видань

ОСВІТА

Читальний зал періодичних видань

ОСВІТА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ОТЕЛЬЕР-РЕСТОРАТОР

Читальний зал періодичних видань

ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА: ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДУКЦИЯ 

Читальний зал періодичних видань

ПИВО И НАПИТКИ

Читальний зал періодичних видань

ПИТАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Читальний зал періодичних видань

 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Читальний зал періодичних видань

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Читальний зал періодичних видань

ПРИКЛАДНАЯ БИОХИМИЯ  И МИКРОБИОЛОГИЯ

Читальний зал періодичних видань

ПРОДУКТЬІ & ИНГРЕДИЕНТЬІ

Читальний зал періодичних видань

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Читальний зал періодичних видань

САХАР

Читальний зал періодичних видань

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»

Читальний зал періодичних видань

СТЕКЛЯННАЯ ТАРА

Читальний зал періодичних видань

СТАТИСТИКА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

СУЧАСНЕ ПТАХІВНИЦТВО

Читальний зал періодичних видань

СЫРОДЕЛИЕ И МАСЛОДЕЛИЕ

Читальний зал періодичних видань

ТАРА И УПАКОВКА

Читальний зал періодичних видань

ТВАРИННИЦТВО СЬОГОДНІ

Читальний зал періодичних видань

ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ.  ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА. РЖ

Читальний зал періодичних видань.

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Читальний зал періодичних видань

УКРАИНСКИЙ ТУРИЗМ

Читальний зал періодичних видань

УПАКОВКА

Читальний зал періодичних видань

УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

Читальний зал періодичних видань

ФІНАНСИ УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

 ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, РЖ

Читальний зал періодичних видань

ХЛЕБОПЕК

Читальний зал періодичних видань

ХЛЕБНЫЙ И КОНДИТЕРСКИЙ БИЗНЕС

Читальний зал періодичних видань

ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ РОССИИ

Читальний зал періодичних видань

ХЛЕБОПРОДУКТЫ

Читальний зал періодичних видань

ХЛІБОПЕКАРСЬКА І КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА

Читальний зал періодичних видань

ЦУКОР УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ЭКОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Читальний зал періодичних видань

ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ

Читальний зал періодичних видань

 

АГРАРНА ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ

Каф. процесів. та апаратів

БАЛАНС

Кафедра  обліку та аудиту

 

 

БЕЗПЕКА  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Відділ охорони праці

БЕЗПЕКА  ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

Кафедра БЖД

БІБЛІОТЕЧКА  ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

Профспілковий комітет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК І АУДИТ

Кафедра обліку та  аудиту

 

 

 

 

ВСЕ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Кафедра обліку та аудиту

ВСЕ ПРО БУХ,ОБЛІК

Кафедра обліку та аудиту

ГЕОГРАФІЯ

Довуз.підгот.

ДЕБЕТ-КРЕДИТ

Кафедра обліку та аудиту

 

 

 

 

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Кафедра менеджменту та фінансів

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА  ВЛАСНІСТЬ  В УКРАЇНІ

Відділ з питань інтелектуальної  власності

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Кафедра безпеки  життєдіяльності

 

 

ЛОГИСТИКА .ПРОБЛЕМЫ  И РЕШЕНИЯ

Кафедра менеджменту та логістики

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ  ПОЛЯ

Кафедра вищої математики

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ

Кафедра маркетингу

МАРКЕТИНГ - КОМПЛЕКТ

Кафедра маркетингу

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

Штаб цивільного захисту

ОХОРОНА ПРАЦІ

Відділ охорони праці

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА  В УКРАЇНІ

Ін-т післядипломної освіти

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Кафедра технології вина

ПРОФСПІЛКОВІ ВІСТІ

Профспілковий комітет

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (НАНУ)

Кафедра. вищої математики

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛІ

Довуз. підгот.

ХІМІЯ

Відділ довуз.підгот.

 

 

 CHIP. GO DIGITAL

Вич.центр